ПОГОДЖЕНО
на засіданні МР
31.08.2018 р.
___________________
ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні педради:
Директор школи
____________/О.В.Найденко/

Система роботи

над науково-методичною проблемою

«РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ІНІЦІАТИВИ

ВЧИТЕЛЯ ТА УЧНЯ

НА ОСНОВІ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ

ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ»

І. Загальні положення. Обґрунтування проблеми

Нові реалії життя в Україні, її поступове перетворення на демократичну, соціально орієнтовану країну обумовили глобальні зміни у філософії освіти, визначенні її мети, завдань, методів діяльності.

Сьогодні в області створюється нова школа, де учень повноцінно живе, проектує своє майбутнє, свій шлях, враховуючи власні можливості, ставлячи перед собою завдання самовдосконалення, самовиховання, самоосвіти. При цьому особливого значення набуває креативність особистості, її здатність до творчого нестандартного мислення, вміння ефективно вирішувати складні проблеми власної життєдіяльності.

Такі якості можуть бути сформовані у процесі спеціально організованих педагогічних впливів в системі освіти, яка сама є креативною, прагне до творчого вирішення проблем через використання сучасних інноваційних технологій для досягнення визначеної мети.

Концепція сучасної креативної освіти відповідає основним документам, що забезпечують діяльність освітньої галузі: Загальна декларація прав людини, Декларація прав дитини, Національна доктрина розвитку освіти України, Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», державні документи щодо реформування сучасної освіти.

Тут креативна освіта визначається як:

- освіта, спрямована на розвиток загальної креативності учасників педагогічного процесу;

- освіта з гнучкою системою форм організації навчально-виховного процесу, відповідно до здібностей, нахилів, потреб учнів;

- освіта, зорієнтована на використання інноваційних педагогічних технологій, що забезпечують особистісне зростання та розвиток творчого потенціалу учнів.

Педагогічний колектив Ваньковицької СЗШ І-ІІ ступенів у 2018-2019 н.р. розпочав роботу над науково-методичною проблемою:

« Розвиток творчої ініціативи вчителя та учня на основі сучасних підходів

до організації освітнього процесу»

ІІ. Мета роботи педколективу над проблемою

1. Організація командної взаємодії фахівців-педагогів щодо комплексного впровадження інноваційних педагогічних технологій розвитку креативності учнів різних категорій.

2. Створення максимально сприятливих умов для задоволення освітніх потреб, розвитку та самореалізації кожної дитини у творчому середовищі.

3. Активізація творчого потенціалу учнів – індивідуально та в колективі, - залучення до творчої діяльності, підвищення рівня творчої компетентності дітей.

ІІІ. Завдання роботи педколективу над проблемою

1. Вивчення теоретичних засад системи креативної освіти.

2. Створення системи діагностики творчого потенціалу учнів на основі шкільної моніторингової системи «Педагогічний моніторинг».

3. Створення банку інформації про індивідуальні здібності учнів школи, рівень та динаміку їх розвитку.

4. Удосконалення системи організації навчально-виховного процесу на основі сучасних тенденцій розвитку освітньої галузі.

5. Курсова підготовка вчителів щодо особливостей роботи в умовах креативної освіти.

ІV. Учасники проекту: педколектив Ваньковицької СЗШ І-ІІ ст та Купновицької СЗШ І ст.

П Е Р С П Е К Т И В Н И Й П Л А Н Р О Б О Т И

над науково-методичною проблемою

« Розвитоктворчої ініціативи вчителя та учня

на основі сучасних підходів до організації освітнього процесу»

на 2018 – 2023 р.р.

І етап
2018-2019 навчальний рік
Організаційно-теоретичний етап

Мета:

Вироблення єдиної системно-комплексної роботи над проблемою, ознайомлення педагогічного колективу з теорією даного питання, визначення напрямів роботи.

Зміст роботи:

1. Анкетування педагогічного та учнівського колективів, батьків з проблемної теми. Виявлення рівня обізнаності педколективу із проблеми.

2. Ознайомлення педагогічного колективу з досягненнями психолого-педагогічної науки, існуючим ППД.

3. Створення ініціативної групи з планування системи заходів, спрямованих на вирішення запропонованих завдань щодо реалізації проблеми.

4. Складання програми дослідження визначеної проблеми, забезпечення послідовності накреслених заходів, їх взаємодія з іншими напрямами педагогічного процесу.

5. Визначення провідних напрямків діяльності шкільних МО з питань реалізації загальношкільної проблеми.

6. Складання планів самоосвіти вчителів.

7. Створення бази даних в робочих планах, папках вчителів, класних керівників.

8. Удосконалення шкільного сайту й робота з ним

Оперативні наради:

1. Особливості роботи педколективу над науково-методичною проблемою в поточному навчальному році.

2. Засоби та основні напрямки методичної роботи школи в поточному навчальному році щодо реалізації науково-методичної проблеми.

3. Цілеспрямована робота класного керівника як інструмент та мотив творчого розвитку особистості школярів, що вимагають особливої уваги.

Методична робота з педкадрами:

1. Врахування психологічних аспектів у процесі активізації пізнавальних інтересів.

2. Діагностування професійного рівня педагогічного колективу.

3. Педагогічні читання «Інновації у сучасній освіті»

Тематика педагогічних рад:

1. Підсумки діяльності школи у 2017-2018 н.р. та основні завдання і напрямки роботи педагогічного колективу у новому 2018-2019 н.р.

2. Розвиток пізнавальної самостійності і креативних компетентностей учнів через проблемно-пошукову роботу (жовтень)

3. Удосконалення уроку як засобу розвитку творчої особистості вчителя і учня (грудень)

4. Засідання-«карусель» «Проблема формування мотивації навчальної діяльності учнів і шляхи її вирішення» (березень)

Очікувані результати:

Розробка стратегічних напрямів діяльності педколективу з формування творчої особистості.

Підбір інформаційного матеріалу для розвитку проблемної теми.

Визначення основних напрямків діяльності МО з вирішення проблеми, взаємодія школи з соціальним середовищем.

Вивчення передового педагогічного досвіду з теми.

Заходи Термін Відповідальний Очікуваний результат
1. Підготовка та проведення практичного семінару «Як працювати над науково-методичною проблемою «Розвиток творчої ініціативи вчителя та учня на основі сучасних підходів до організації освітнього процесу» Вересень Заступник директора з НВР Ознайомлення педколективу з науково-методичним проектом
2. Здійснення діагностики теоретично-практичного рівня готовності членів педколективу працювати над даною проблемою. Вересень Заступник директора з НВР Визначення рівня методичної підготовки колективу
3. Анкетування педколективу щодо вибору науково-методичної проблеми школи Вересень Заступник директора з НВР Формулювання науково-методичної проблеми школи
4. Визначення основних напрямків та планування роботи над проблемою. До 01.10 МР План роботи над проблемою
5. Створення творчої групи для розробки ефективної системи методичної роботи в рамках науково-методичної проблеми. До10.10 Заступник директора з НВР Удосконалення системи методичної роботи
6. Створення банку інформації про використання продуктивних технологій в системі креативної освіти . I семестр Керівники МО Теоретична підготовка членів педколективу для роботи над проектом
7 Організувати роботу членів педколективу над індивідуальними науково-методичними проблемами щодо використання продуктивних освітніх технологій в системі модернізації змісту освітнього процесу. Вересень-жовтень Заступник директора з НВР, керівники МО Науково-методична діяльність членів педколективу по фахових напрямках
8 Застосування інтерактивних форм методичної роботи (комп’ютерна підтримка, інформаційно-методичні виставки, шкільні семінари, зустрічі з фахівцями, конкурси педагогічної майстерності тощо). Протягом року Заступник директора з НВР Залучення вчителів до творчої діяльності та самореалізації
ІІ етап
2019-2020 навчальний рік
Конструктивно – моделюючий

Мета:

Аналіз ефективності впровадження сучасних освітніх технологій у напрямку формування творчої та компетентної особистості.

Сприяння переорієнтації педагогічної свідомості в поглядах на ключові питання проблеми, що реалізують; розроблення тактики та стратегії реалізації проблеми; аналіз рівня зануреності в проблему.

Пошук нових моделей уроків, форм і методів, які забезпечують формування рис творчої особистості в межах окремого навчального предмету; прийомів активізації пізнавальної діяльності учня. Опрацювання їх для покращення навчальних досягнень учнів.

Оцінка та самооцінка напрацювань педагогів. Вибір шляхів удосконалення самоосвітньої роботи вчителів та учнів.

Зміст роботи:

1. Наукове обґрунтування нової науково-методичної проблеми школи, визначення основних педагогічних стратегій її реалізації.

2. Анкетування педагогічного та учнівського колективів, батьків з проблемної теми «Урок – догма чи спонукання до розвитку учня»

3. . Виявлення питань для вивчення, висвітлення, виділення досвіду з шляхів підвищення якості освітніх послуг.

4. Розробка алгоритмів, пам’яток, порад для формування життєвих компетентностей учнів.

5. Аналіз навчально-методичної та матеріальної бази кабінетів, вжиття заходів до їх поліпшення.

6. Модернізація форм організації педагогічного процесу, накопичення й систематизація новітніх форм і методів

7. Складання планів самоосвіти вчителів на поточний рік.

8. Розміщення на шкільному сайті системи роботи над науково – методичною проблемою.

9. Вивчення досвіду педагогів інших шкіл, які працюють над аналогічною проблемою;

10. Удосконалення методики аналізу відвіданих уроків головами ШМО;

11. Залучення батьків до спілкування через ІК – технології (сайт школи, блоги вчителів, соціальні мережі).

Оперативні наради:

1. Мета, зміст і основні напрямки самоосвітньої роботи кожного учителя з реалізації науково-методичної проблеми.

2. Основні напрямки методичної роботи в поточному році.

Тематика педагогічних рад:

1. Підсумки діяльності школи у 2018-2019 н.р. та основні завдання і напрямки роботи педагогічного колективу у новому 2019-2020 н.р.

2. Формування конкурентноспроможної особистості через творчий розвиток та моральне удосконалення (жовтень)

3. Шляхи формування компетентностей учнів у системі загальної середньої освіти. (січень)

4. Засідання-конференція «Обдарованість та особливості інтелектуального розвитку учнів» (березень)

Очікувані результати:

Визначення ефективних методик, прийомів формування творчої, компетентної особистості через урок.

Визначення ефективних методик, прийомів формування загальнолюдської культури конкурентноспроможної особистості через виховну роботу.

Заходи Термін Відповідальний Очікуваний результат
1. Розробка шкільної програми „Обдарованість”. Творча група Коригування моделі ОП в рамках системи креативної освіти
2. Розробка рекомендацій організації освітнього процесу. Творча група Розвиток творчого потенціалу вчителя у контексті реалізації проблемного питання.
3. Розробка та експертиза програм курсів за вибором та факультативів з урахуванням потреб розвитку креативності учасників педагогічного процесу. II семестр Творча група Розширення системи додаткової освіти в школі
4. Використання інформаційних технологій для здійснення комп’ютерної підтримки викладання базових предметів. Протягом року Педколектив школи Забезпечення рівних можливостей для всіх учнів для здобуття якісної освіти
5. Організація взаємовідвідувань уроків та виховних заходів. Протягом року Педколектив Взаємонавчання, аналіз кращих надбань ППД
6. Забезпечення психолого-педагогічного супроводу навчання та виховання учнів. Протягом року Педколектив Створення сприятливої атмосфери для функціонування освітнього процесу в школі
7. Розробка інноваційних уроків вчителями з метою розвитку творчих здібностей учнів на уроках та в позаурочний час протягом року педколектив Визначення ефективних методик, прийомів формування компетентної особистості через урок.
8. Захист інноваційних уроків, побудованих на основі формування життєвих компетентностей учнів протягом року педколектив Визначення ефективних методик, прийомів формування загальнолюдської культури особистості.
9. Організація та проведення методичних заходів на інтерактивній основі (творчі конкурси, виставки, семінари, захист методичних проектів тощо). Протягом року Заступник директора з НВР Стимулювання творчої активності вчителів
ІІІ етап

2020-2021 навчальний рік

Апробаційно – впроваджувальний

Мета:

Продовження впровадження нових педагогічних технологій у освітню діяльність школи.

Визначення ступеня готовності вчителів до роботи над проблемою; вивчення досвіду роботи вчителів і виявлення труднощів з подальшою їх корекцією.

Впровадження та широке втілення інновацій педагогів щодо творчого розвитку учнів, набуття ними загально-предметних, здоров’язберігаючих, життєвих компетентностей.

Зміст роботи:

Розвиток ініціативи і творчості кожного вчителя на впровадження результатів наукових досліджень в практику своєї роботи.

1. Спрямування роботи педагогічного колективу над єдиною навчально-методичною проблемою.

2. Активізувати діяльність шкільних МО, творчої групи у контексті роботи над проблемою.

3. Трансформування інноваційних технологій, ППД в практичну діяльність.

4. Випуск методичного бюлетеня з досвіду роботи над проблемою.

5. Організація наставництва, консультацій для молодих учителів.

6. Творчі звіти кращих учителів за результатами роботи над науково-методичною проблемою.

7. Створення банку інформації щодо впровадження проблеми у освітній процес.

8. Організація взаємовідвідування уроків, вивчення й виконання вчителями запропонованих методичних рекомендацій.

9. Залучення педагогічних працівників школи до участі у творчих групах громади.

Оперативні наради:

1. Основні завдання роботи педколективу на ІІІ етап реалізації проблеми

2. Розвиток пізнавальної особистості вчителя по інноваційних методах виховання в процесі реалізації проблеми.

Тематика педагогічних рад:

1. Підсумки діяльності школи у 2019-2020 н.р. та основні завдання і напрямки роботи педагогічного колективу у новому 2020-2021 н.р

2. Громадянське виховання учнів як пріоритетний напрям виховної роботи школи (жовтень)

3. Тренінгове заняття « Педагогічна творчість учителя – запорука подолання низької успішності учнів (лютий)

4. Розвиток професійної компетентності сучасного вчителя як основна передумова підвищення якості освітнього процесу (квітень)

Очікувані результати:

Розробка планів роботи методичної ради щодо відбирання матеріалу для вирішення поставленого питання.

Вироблення рекомендацій щодо використання прийомів зміцнення в дітей переконання про цінність освіти.

Подолання в роботі вчителів утруднень, що виникають у процесі реалізації науково-методичної проблеми школи.

Заходи Термін Відповідальний Очікуваний результат
1. Практичне впровадження технологій продуктивного навчання в системі креативної освіти у школі. Протягом року вчителі Підвищення рівня навченості в школі
2 Участь вчителів школи в методичних заходах району та області з метою обміну та поширення перспективного та педагогічного досвіду Протягом року Адміністрація школи Поширення досвіду вчителів школи
3 Запровадження системи оцінювання роботи вчителів для створення атмосфери творчого пошуку та самоврядування. Вересень - березень ТГ Об’єктивність оцінювання діяльності вчителів
4 Участь вчителів школи в позакласній діяльності з метою розвитку творчих здібностей учня протягом року Педколектив Удосконалення виховної роботи в напрямку формування творчої особистості
5 Участь учнів в позаурочній діяльності школи, району з метою формування життєвих компетентностей учнів Протягом року Заступник директора з ВР, педагог-організатор Розвиток творчості, обдарованості
6 Створення творчої групи для інформаційного забезпечення сайту школи Вересень ТГ Популяризація досвіду вчителів та системи роботи школи в цілому через сайт школи
ІV етап
2021-2022 навчальний рік
Результативно-узагальнюючий етап

Мета:

Визначення ефективності пропонованої проблеми як запоруки формування компетентної особистості.

Науково-практичний аналіз результатів роботи над методичною проблемою.

Ступінь виконання цілей та задач.

Зміст роботи:

Спрямування роботи всіх внутрішніх підрозділів над єдиною науково-методичною проблемою в напрямі: „Формування у школярів навичок творчої роботи”.

1. Удосконалення системи роботи вчителів у контексті роботи над проблемою.

2. Виявлення нових педагогічних ідей, цікавих методичних знахідок у досвіді творчо працюючих учителів з метою поширення досвіду.

3. Проведення моніторингу навчальних досягнень учнів.

4. Вивчення досвіду роботи творчих груп учителів.

5. Робота у шкільних методичних об’єднаннях над адаптацією матеріалу програм до новітніх технологій і методик.

6. Педагогічна конференція «Успіхи роботи педагогічного колективу з реалізації методичної проблеми».

7. Тиждень педагогічної майстерності «старших учителів» та вчителів-методистів.

8. Науково – методичний практикум (взаємовідвідування й аналіз уроків, що проводять учителі; проведення відкритих занять, «круглих столів» із проблеми).

9. Підготовка й публікація серії публіцистичних та науково-методичних матеріалів щодо основних завдань, ідей та реалізації завдань роботи над єдиною науково – методичною темою

Оперативні наради:

1. Основні завдання роботи педагогічного колективу на ІV етапі реалізації проблеми.

2. Узагальнення і презентація передового педагогічного досвіду з проблеми.

Тематика педагогічних рад:

1. Підсумки діяльності школи у 2020-2021 н.р. та основні завдання і напрямки роботи педагогічного колективу у новому 2021-2022 н.р

2. Патріотичне виховання – пріоритетний напрям виховної роботи школи (жовтень)

3. Методичний ринг «Авторитет учителя. Його вплив на розвиток пізнавальних здібностей учнів» ( січень)

4. Формування позитивного іміджу навчального закладу – необхідна умова функціонування сучасної школи (березень)

Очікувані результати:

Завершення впровадження технології та визначення оптимальних видів і форм організації науково-методичної роботи з педкадрами.

Окреслення основних напрямків і результатів наукових і практичних пошуків роботи з учнями.

Заходи Термін Відповідальні Очікуваний результат
1. Здійснення моніторингу якості освіти на основі використання продуктивних технологій. Грудень, травень Адміністрація, ТГ Реальний стан рівня навченості учнів школи
2. Опис системи роботи вчителів по використанню освітніх технологій в системі креативної освіти. Протягом року Інформаційно-методичний кабінет Педагогічні портфоліо вчителів
3. Презентація результатів роботи творчої групи щодо впровадження сучасних освітніх технологій в освітній процес. Квітень ТГ Порівняльний аналіз («до і після») впровадження сучасних освітніх технологій в освітній процес
4. Розробка системи впровадження результатів роботи ТГ в практику роботи школи. Травень-вересень Методичний кабінет Алгоритм впровадження результатів роботи ТГ, зручний для всіх вчителів школи
5. Створення динамічних творчих груп вчителів, які зацікавились ідеями використання технологій для поширення досвіду. Протягом року Педколектив Поширення досвіду використання сучасних освітніх технологій
6. Проаналізувати участь учнів школи в олімпіадах та творчих конкурсах різного рівня як результат системного впровадження інноваційних технологій. Травень Методичний кабінет Кваліметричні показники ефективності роботи педколективу
7. Забезпечити контроль і оцінку не тільки результату, а й поточного процесу використання технологій розвитку креативності учасників освітнього процесу. Протягом року Методичний кабінет, адміністрація школи Управління процесом впровадження інноваційних продуктивних технологій в НВП
8 Провести експертизу нових навчальних курсів і програм, освітніх технологій і методик, які використовуються вчителями школи. Виробити рекомендації. II семестр Методичний кабінет, адміністрація школи Перспективне планування роботи школи на наступний навчальний рік
9 Організація взаємовідвідування уроків вчителями з метою використання елементів продуктивних технологій колег. Протягом року Керівники МО Використання досвіду колег
V етап
2022-2023 навчальний рік
Результативно-аналітичний етап

Мета:

Визначення шляхів модернізації навчально-виховного процесу з метою формування життєвих компетентностей учня з урахуванням потенціалу педагогічного колективу.

Шляхи самовдосконалення особистості учня і вчителя.

Основні умови та критерії оптимального вибору методів навчання та виховання в процесі формування творчої особистості.

Зміст роботи:

1. Узагальнення та аналіз роботи над проблемою, вироблення практичних рекомендацій.

2. Проведення творчих звітів шкільних МО про наслідки роботи над проблемою.

3. Проведення творчих майстерень кращих учителів школи за результатами роботи над проблемою.

4. Оформлення результатів дослідження у вигляді методичних порад.

5. Створення банку перспективного педагогічного досвіду.

6. Підготовка та проведення ярмарку педагогічних ідей „Сучасний урок – спільна творчість учителя і учнів”.

7. Проведення підсумкової методичної конференції та педагогічної виставки за підсумками роботи над проблемою.

8. Визначення форм стимулювання і популяризації кращого досвіду.

Оперативні наради:

1. Основні завдання роботи педагогічного колективу наVетапі реалізації проблеми.

2. Засоби підвищення пізнавальної активності учня, самовдосконалення особистості як учня, так і вчителя в умовах партнерського навчання.

З. Основні умови та критерії оптимального вибору методів навчання в процесі розвитку пізнавальної діяльності учнів.

Тематика педагогічних рад:

1. Роль творчої ініціативи класного кеівника в удосконаленні форм і методів роботи зі школярами. (жовтень)

2. Дискусія « Вплив оцінювання на психолого-емоційний стан учня» (січень)

3. Педрада-панорама методичних знахідок „Взаємозв’язок творчих можливостей учителя і учня та результативність педагогічної діяльності щодо розвитку життєвої компетентності учня”. (березень)

Очікувані результати:

Завершення впровадження технології та визначення оптимальних видів і форм організації науково-методичної роботи з педкадрами; окреслення основних напрямків і результатів наукових і практичних пошуків роботи з учнями.

Забезпечення умов для модернізації навчально-виховного процесу з метою підвищення результативності навчальної діяльності, формування в учнів соціальних, інформаційних, комунікативних компетентностей, навичок самоосвіти, саморозвитку, продуктивної творчої праці.

Співпраця з батьками з метою підвищення ефективності здобуття освіти їхніми дітьми та їх підготовки до самостійного життя

Заходи Термін Відповідальні Очікуваний результат
1. Підведення підсумків роботи педколективу із впровадження сучасних освітніх технологій (шкільний методичний фестиваль освітніх технологій) Березень Методичний кабінет Відзначення досягнень педколективу, окремих вчителів, творчих груп по роботі над проблемою
2. Узагальнення перспективного педагогічного досвіду вчителів, які досягли найвищих показників в НВР на основі використання сучаснихх освітніх технологій. Протягом року Методичний кабінет Поширення педагогічного досвіду вчителів школи
3. Упорядкування та опис одержаних результатів Протягом року методичний кабінет Систематизація роботи педколективу по роботі над науково-методичною проблемою
4. Анкетування учасників освітнього процесу щодо ефективності використання сучасних освітніх технологій в школі. II семестр Педколектив, керівники МО, адміністрація школи Визначення надбань і невирішених проблем для перспективного планування
5. Аналіз та популяризація позитивних тенденцій в роботі школи на районному та обласному рівні Протягом року Педколектив Участь в методичних заходах різного рівня
6. Проведення підсумкової науково-практичної конференції «Все нове – в роботу школи». Квітень Методичний кабінет Завершення роботи над проблемою
7. Участь в районних методичних заходах «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» Протягом року Педколектив Практичне використання результатів роботи над науково-методичним проектом
Кiлькiсть переглядiв: 1362

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.