Повернутися до звичайного режиму

ПОГОДЖЕНО
педагогічною радою Ваньковицького ЗЗСО І-ІІ ступенів
Протокол №1 від 27.08.2021 р.
ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор
_____________О. Найденко

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Ваньковицького закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів

Рудківської міської ради Самбірського району Львівської області

на 2021/2022 навчальний рік

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до робочого навчального плану

Ваньковицького закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів

Рудківської міської ради Самбірського району Львівської області

на 2021/2022 навчальний рік

І. Загальні засади

Ваньковицький заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів здійснює свою діяльність відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.3016 №988-р), Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №87 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 №688) (у 1-4 класах), Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1392, власним Статутом.

Ваньковицький ЗЗСО І-ІІ ступенів є державним освітнім закладом комунальної форми власності. Освітній процес здійснюється державною мовою.

У 2021-2022 навчальному році шкільна мережа складається з 9 класів, у яких навчається 72 учні:

• 1 клас – 8 учнів;

• 2 клас – 7 учнів;

• 3 клас – 6 учнів;

• 4 клас – 6 учні;

• 5 клас – 14 учнів;

• 6 клас – 8 учнів;

• 7 клас – 6 учнів;

• 8 клас – 9 учнів;

• 9 клас – 8 учнів.

Робочий навчальний план складено відповідно наказів МОН України від 08.10.2019 №1272 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів ЗЗСО», від 08.10.2019 №1273 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 3-4-х класів ЗЗСО», від 20.04.2018 №405 «Про затвердження типової освітньої програми ЗЗСО ІІ ступеня»:

 для 1-2 класів – за Типовим навчальним планом початкової школи з навчанням українською мовою (за типовою освітньою програмою початкової освіти авторського колективу під керівництвом Р.Б.Шияна)(наказ МОН від 08.10.2019 №1272);

 для 3-4 класу – за Типовим навчальним планом початкової школи з навчанням українською мовою (за типовою освітньою програмою початкової освіти авторського колективу під керівництвом Р.Б.Шияна)(наказ МОН від 08.10.2019 №1273);

 для 5-9 класів – за Типовою освітньою програмою ЗЗСО ІІ ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 №405 (таблиця №1).

ІІ. Порядок вивчення окремих предметів

Робочий навчальний план закладу включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено курси за вибором, факультативи та індивідуальні заняття.

Робочий навчальний план

для учнів 1-2-х класів та 3-4 класів складено відповідно до Типових освітніх програм для закладів загальної середньої освіти (1-2 клас та 3-4 класи), розроблених під керівництвом Р.Б.Шияна та затверджених наказами МОН України від 08.10.2019 №1272 та №1273 У програмах визначено вимоги до конкретних очікуваних результатів навчання; коротко вказано відповідний зміст кожного навчального предмета чи інтегрованого курсу. Зміст програм має потенціал для формування у здобувачів ключових компетентностей; спільним для всіх ключових компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв'язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами. Враховуючи інтегрований характер компетентності, у процесі реалізації Типової освітньої програми використовуються внутрішньопредметні і міжпредметні зв’язки, які сприяють цілісності результатів початкової освіти та переносу умінь у нові ситуації.

На вивчення інтегрованого курсу «Українська мова» в 1, 2 та 3, 4 класі відведено по 5 годин на тиждень. Інтегрований курс «Я досліджую світ» орієнтовно розподілений між освітніми галузями: мовно літературна, математична, природнича, технологічна, інформатична, соціальна і здоровʹязбережна громадянська та історична, які вивчаються інтегровано у 1 та 2 класі. У 3, 4 класах інформатична освітня галузь реалізується через навчальний предмет «Інформатика». Математична освітня галузь реалізується через однойменний предмет. Іншомовна освітня галузь реалізується через навчальний предмет – «Англійська мова». Мистецька освітня галузь реалізується через предмети за окремими видами мистецтва – «Мистецтво: музичне мистецтво» та «Мистецтво: образотворче мистецтво».

Розподіл навчальних годин за темами, розділами, вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у програмі.

Робочий навчальний план для учнів 5 – 9-х класів складено за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 № 405 ( таблиця 1). Інваріантна складова робочого навчального плану включає обов’язкові предмети, що забезпечують виконання вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392. В межах галузі «Суспільствознавство» в 5 класі вивчається курс «Історія України. (Вступ до історії)», у 6 – інтегрований курс « Всесвітня історія. Історія України». В межах галузі «Мистецтво» музичне мистецтво та образотворче мистецтво будуть викладатися в 5-7 класах окремими курсами, у 8 та 9 класах - інтегрований курс «Мистецтво».

Розподіл годин інваріантної складової навчального плану (1-4кл.(додаток №1-2), 5-9 кл.( додаток 3)

Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання по семестрах здійснюватиметься таким чином:

• українська мова ( 5 клас) – І семестр ( 4 години), ІІ семестр (3 години);

• українська мова (6 клас) – І семестр (3 години), ІІ семестр (4 години);

• українська мова (7клас) – І семестр (3 години), ІІ семестр (2 години);

• історія України (8 клас) - І семестр ( 2 години), ІІ семестр (1 година);

• історія України (9 клас)- 1 семестр (1 година), ІІ семестр (2 години);

Розподіл годин варіативної складової навчального плану

За рахунок годин варіативної частини навчального плану :

• у 1 класі 1 год додано для підсилення вивчення предмету «Українська мова»

• у 2 класі 1 год додано для підсилення вивчення предмету «Українська мова»

• у 3 класі продовжують вивчати курс за вибором «Риторика» (авт. Науменко В.О., Захарійчук М.Д. Програми курсів за вибором для ЗНЗ. Варіативна складова Типових навчальних планів. 1-4 класи. Книга 1) (Лист ІМЗО від 02.07.2019р. №22.1/12-Г-528) (1 год на тиждень)

• у 4 класі вивчатимуть факультатив «Дорога в дивосвіт» (авт. Н.Поліщук. Програми курсів за вибором для початкових класів. Варіативна складова Типових навчальних планів. Книга 2 / упоряд.: Л. Ф. Щербакова, Г. Ф. Древаль. — Тернопіль: Мандрівець. — 248 с.) (Лист ІМЗО від 02.07.2019 №22.1/12-Г-528) (1 год в тиждень)

У 5-9 класах години варіативної складової навчального плану поділено таким чином:

• у 5-му класі:

o «Основи християнської етики» (Жуковський В.М., Острозька академія, 1-11 кл.) (лист МОН від 16.07.2015р. №1/11-10027) - 1 год на тиждень;

o індивідуальні заняття з природознавства – 1 год на тиждень;

o індивідуальні заняття з музичного мистецтва – 0,5 год на тиждень;

o факультатив з образотворчого мистецтва «Рисунок» («Збірник навчальних програм профільних предметів спеціалізованих шкіл з навчанням українською мовою і поглибленим вивченням предметів художнього циклу», 1-11 кл., упор. Лотоцька А.В., Гайдамака О.В., вид. «Ранок») (Лист МОН від 04.10.2016 №22.1/11-12843) - 1 год на тиждень;

• у 6-му класі:

o «Основи християнської етики» (Жуковський В.М., Острозька академія, 1-11 кл.) (лист МОН від 16.07.2015р. №1/11-10027) – 1 год на тиждень;

o для підсилення вивчення біології - 1 год на тиждень;

o індивідуальні заняття з географії – 0,5 год на тиждень;

o факультатив з музичного мистецтва «Музикотерапія» (авт. Гуральник Н.П., Мороз Г.З., Безклинська О.З., Бондаренко Г.К.) (лист МОН від 12.06.2017 №2.1/12-Г-185) - 1 год на тиждень;

• у 7-му класі:

o «Основи християнської етики» (Жуковський В.М., Острозька академія, 1-11 кл.) (лист МОН від 16.07.2015р. №1/11-10027) - 1 год на тиждень;

o для підсилення вивчення фізики – 1 год на тиждень;

o для підсилення вивчення хімії - 0,5 год на тиждень;

• у 8-му класі

o «Основи християнської етики» (Жуковський В.М., Острозька академія, 1-11 кл.) (лист МОН від 16.07.2015р. №1/11-10027) - 1 година на тиждень;

o для підсилення вивчення фізики – 1 год;

o для підсилення вивчення географії –1 год на тиждень ;

• у 9-му класі:

o індивідуальні заняття з математики – 1 год на тиждень;

o індивідуальні заняття з української мови – 1 год на тиждень;

o для підсилення вивчення географії – 0,5 год на тиждень;

o індивідуальні заняття з географії – 0,5 год на тиждень.

Години фізичної культури в 1-9-х класах не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів (накази Міністерства освіти і науки України від 29.11.2005 №682, від 05.02.2009 №66 та від 27.08.2010 № 834, від 10.06.2011 №572).

ІІІ. Структура навчального року

Відповідно до статті 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту» навчальний рік розпочинається у День знань - 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

Навчальні заняття у 2021-2022 навчальному році організовуються за такою семестровою системою:

І семестр - з 1 вересня по 31 грудня 2021 року,

II семестр - з 17 січня по 06 червня 2022 року.

Графік учнівських канікул:

осінні – з 27 жовтня по 31 жовтня;

зимові – з 01 січня по 16 січня;

весняні – з 19 березня по 27 березня.

По закінченні навчального року здійснюється річне оцінювання навчальних досягнень учнів та їх переведення на наступний рік навчання.

Державна підсумкова атестація проводиться відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 № 1369 «Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.01.2019 р. за № 8/32979 (із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки № 221 від 18.02.2019 та № 246 від 19.02.2020) Перелік предметів для державної підсумкової атестації, форму та терміни її проведення Міністерством освіти і науки України буде затверджено додатково.

З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов, санітарно-епідеміологічної ситуації в країні, за погодженням з відділом освіти виконавчого комітету Рудківської міської ради може змінюватись структура навчального року та графік учнівських канікул.

Рішенням педагогічної ради від 27.08.2021 р. (Протокол №1) навчальна практика та навчальні екскурсії у закладі загальної середньої освіти проводитись не будуть.

Режим роботи закладу: п’ятиденний навчальний тиждень, одна зміна.

Тривалість уроків у загальноосвітніх навчальних закладах становить:

у 1-х класах – 35 хвилин,

у 2-4-х класах – 40 хвилин,

у 5-9-х – 45 хвилин.

Директор Олександр Найденко

ДОДАТОК 1
складений за Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти(1-2 клас), розробленою під керівництвом Р.Б.Шияна, затвердженою наказом МОН України від 08.10.2019 № 1272

Робочий навчальний план

1-2 класів Ваньковицького ЗЗСО I-II ступенів

на 2021-2022 навчальний рік

Назва освітньої галузі Навчальний предмет Кількість годин на тиждень у класах
1 клас 2 клас
Мовно-літературна Українська мова 5+1 5+1
Іншомовна Англійська мова 2 3
Математична Математика 3 3
Я досліджую світ Я досліджую світ 7 8
Мистецька Мистецтво: образотворче мистецтво 1 1
Мистецтво: музичне мистецтво 1 1
Фізкультурна Фізична культура 3 3
Усього 19+3 21+3
Варіантний складник: 1 1
Загальна кількість навчальних годин 23 25
Гранично допустиме тижневе/річне навчальне навантаження 20/700 22/770
Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) 23/805 25/875

Директор Олександр Найденко

ДОДАТОК 2
складений за Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти (3-4клас), розробленою під керівництвом Р.Б.Шияна, затвердженою наказом МОН України від 08.10.2019 № 1273

Робочий навчальний план

3-4 класів Ваньковицького ЗЗСО I-II ступенів

на 2021-2022 навчальний рік

Назва освітньої галузі Навчальний предмет Кількість годин на тиждень у класах
3 клас 4 клас
Мовно-літературна Українська мова 5 5
Іншомовна Англійська мова 3 3
Математична Математика 4 4
Я досліджую світ Я досліджую світ 7 7
Мистецька Мистецтво: образотворче мистецтво 1 1
Мистецтво: музичне мистецтво 1 1
Інформатична Інформатика 1 1
Фізкультурна Фізична культура 3 3
Усього 22+3 22+3
Варіантний складник 1 1
Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять:
Логіка 1
Дорога в дивосвіт 1
Загальна кількість навчальних годин 26 26
Гранично допустиме тижневе/річне навчальне навантаження 23/805 23/805
Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) 26/910 26/910

Директор Олександр Найденко

ДОДАТОК 3
складений відповідно до таблиці 1 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 № 405

Робочий навчальний план

5-9 класів Ваньковицького ЗЗСО І-ІІ ступенів на 2021-2022 навчальний рік

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
Інваріантна складова 5 6 7 8 9
Мови і літератури Українська мова 3,5 3,5 2,5 2 2
Англійська мова 3 3 3 3 3
Українська література 2 2 2 2 2
Зарубіжна література 2 2 2 2 2
Суспільство-знавство Історія України 1 1 1 1,5 1,5
Всесвітня історія - 1 1 1 1
Правознавство - - - - 1
Естетична культура Музичне мистецтво 1 1 1 - -
Образотворче мистецтво 1 1 1 - -
Мистецтво - - - 1 1
Математика Математика 4 4 - - -
Алгебра - - 2 2 2
Геометрія - - 2 2 2
Природо- знавство Природознавство 2 - - - -
Біологія - 2+1 2 2 2
Географія - 2 2 2 1,5+0,5
Фізика - - 2+1 2+1 3
Хімія - - 1,5+0,5 2 2
Технології Трудове навчання 2 2 1 1 1
Інформатика 1 1 1 2 2
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 1 1
Фізична культура 3 3 3 3 3
Разом 23,5+3 26,5+3 28+3 28,5 +3 30+3
Варіативна складова 3,5 3,5 2,5 3 3
Факультативи:
Основи християнської етики 1 1 1 1
Рисунок 1
Музикотерапія 1
індивідуальні заняття:
Природознавство 1
Музичне мистецтво 0,5
Географія 0,5 1 0,5
Українська мова 1
Алгебра 1
Гранично допустиме навчальне навантаження на учня 28 31 32 33 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 27+3 30+3 30,5+3 31,5+3 33+3

Директор Олександр Найденко

Кiлькiсть переглядiв: 241

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.