СХВАЛЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО
педагогічною радою Ваньковицького ЗЗСО І-ІІ ступенівнаказ Ваньковицького ЗЗСО І-ІІ ступенів
від 25.10.2021 р. №01-09/98
протокол від 25.10.2021 р. №4директор _______________ О.В.Найденко

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

ВАНЬКОВИЦЬКОГО ЗЗСО І-ІІ СТУПЕНІВ

РУДКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у Ваньковицькому ЗЗСО І-ІІ ступенів Рудківської міської ради Самбірського району Львівської області (далі Положення) є шкільним нормативним документом, який спрямований на забезпечення надавачами якісних освітніх послуг здобувачам освіти, додержання правових, етичних норм поведінки всіма учасниками освітнього процесу школи.

1.2. Положення розроблено на основі статей 12, 41, 42 Закону України «Про освіту», статей 42 і 44 Закону України «Про повну загальну середню освіту», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 р., Конституції України, Статуту Ваньковицького ЗЗСО І-ІІ ступенів, Правил внутрішнього розпорядку школи, нормативних документів Міністерства освіти і науки України (далі – МОН України).

1.3. Дія Положення поширюється на педагогічних працівників, здобувачів освіти, учасників освітнього процесу школи.

ІІ. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРИНЦИПИ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

2.1. Мета

Постійне та послідовне підвищення якості освіти спрямоване на всебічний розвиток, виховання і соціалізація учнів школи, які здатні до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, мають прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готові до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадської активності.

2.2. Завдання

2.2.1. Забезпечення у школі сприятливих умов, наявності необхідних ресурсів та інформаційних систем для: здійснення освітнього процесу педагогічними працівниками; продуктивної та самостійної роботи здобувачів освіти; ефективного управління закладом освіти.

2.2.2. Залучення учасників освітнього процесу до розробки Положення, його опрацювання та освоєння, внесення доповнень та неухильного дотримання стандартів навчання щодо відповідності критеріям оцінювання якості освітньої діяльності школи

2.2.3. Орієнтування педагогічних працівників на: планування своєї діяльності з прогнозуванням результатів; розуміння необхідності підвищення рівня професійної компетентності та майстерності; співпрацю зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками; дотримання норм академічної доброчесності

2.3. Принципи розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти

2.3.1. Дитиноцентризм. Головним суб’єктом, на який спрямована освітня діяльність школи, є дитина.

2.3.2. Автономія закладу освіти, що передбачає самостійність у виборі форм і методів навчання, визначення стратегії і напрямів розвитку закладу освіти, які відповідають нормативно-правовим документам, Державним стандартам загальної середньої освіти.

2.3.3. Цілісність системи управління якістю. Усі компоненти діяльності закладу освіти взаємопов’язані, це створює взаємозалежність між ними. Наприклад, якість освіти залежить від добору педагогічних кадрів, мотивуючого освітнього середовища, використання освітніх технологій, спрямованих на оволодіння ключовими компетентностями, сприятливої для творчої роботи психологічної атмосфери. Зниження якості одного названого компоненту знизить у цілому якість освіти.

2.3.4. Постійне вдосконалення. Розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти – це постійний процес, за допомогою якого відбувається вдосконалення освітньої діяльності, підтримується дієвість закладу, забезпечується відповідність змінам у освітній сфері, створюються нові можливості тощо.

2.3.5. Вплив зовнішніх чинників. Система освітньої діяльності у закладі освіти не є замкнутою, на неї безпосередньо впливають зовнішні чинники – засновник, місцева громада, освітня політика держави.

2.3.6. Гнучкість і адаптивність. Система освітньої діяльності змінюється під впливом сучасних тенденцій розвитку суспільства.

2.3.7. Вдосконалення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу та впровадження в освітній процес сучасних інформаційних, комунікаційних технологій навчання;

2.3.8. Адекватності – забезпечення якості враховує потреби, очікування та участь у розробці процедур здобувачів освіти, батьків здобувачів освіти, суспільства.

2.3.9. Академічної доброчесності та академічної культури – забезпечення якості ґрунтується на засадах чесності, справедливості, відповідальності, взаємоповаги та культури усіх учасників освітнього процесу;

2.3.10. Вимірюваності – забезпечення якості ґрунтується на кваліметричній основі, здійсненні моніторингових процедур.

2.3.11. Відкритості – забезпечення якості супроводжується висвітленням інформації щодо процесів та результатів, залученням зацікавлених осіб.

2.3.12. Відповідальності – опорний заклад несе первинну відповідальність за якість середньої освіти, що ним надається.

ІІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Автономія закладу загальної середньої освіти – самостійність, незалежність і відповідальність закладу загальної середньої освіти у прийнятті рішень стосовно розвитку академічних свобод, організації освітнього процесу, внутрішнього управління, економічної та іншої діяльності, самостійного добору і розстановки кадрів у межах, встановленим Законом України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту».

Академічна доброчесність – сукупність етичних принципів та визначених Законом України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та іншими Законами правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження освітньої (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Академічна свобода – самостійність і незалежність учасників освітнього процесу під час провадження педагогічної, науково-педагогічної, інноваційної діяльності, що здійснюється на принципах свободи слова і творчості, поширення знань та інформації, проведення наукових досліджень і використання їх результатів та реалізується з урахуванням обмежень, встановлених законом.

Компетентність – динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, що можуть цілісно реалізовуватись на практиці.

Результати навчання – сукупність знань, умінь, навичок, інших компетентностей, набутих особою у процесі навчання за певною освітньою програмою, які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти.

Освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом загальної середньої освіти для досягнення здобувачами освіти результатів навчання; основою для розроблення освітньої програми є Державний стандарт загальної середньої освіти відповідного рівня.

Стандарт освітньої діяльності – це сукупність мінімальних вимог до кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітнього процесу закладу середньої освіти.

Стандарт загальної середньої освіти – це сукупність вимог до обов’язкових результатів навчання та компетентностей здобувача загальної середньої освіти відповідного рівня.

Політика якості – частина стратегії опорного закладу, що стосується діяльності, направленої на розвиток та вдосконалення системи якості, яка включає ідентифікацію проблем та очікувань, формування цілей та вимог, заходи для постійного розвитку та вдосконалення системи забезпечення якості.

Якість середньої освіти – відповідність результатів навчання вимогам, встановлених законодавством, відповідним стандартам середньої освіти та/або договором надання освітніх послуг.

Якість освітньої діяльності – рівень організації освітнього процесу у закладі середньої освіти, що відповідає стандартам середньої освіти, забезпечує здобуття особами якісної середньої освіти та сприяє створенню нових знань.

Самооцінка закладу середньої освіти – процес двосторонньої чи сегментної оцінки діяльності закладу середньої освіти за власною ініціативою, що дозволяє отримати інформаційну базу для подальшого поліпшення якості освіти.

Система моніторингу якості освіти – постійне відстеження освітнього процесу з метою виявлення й оцінювання проміжних результатів, факторів впливу, а також прийняття та реалізація управлінських рішень щодо регулювання і корекції освітнього процесу.

Контроль якості середньої освіти – процес оцінювання якості, який сфокусований на вимірювання якості закладу середньої освіти або освітньої програми. Включає певний набір методів, процедур, інструментів, що розроблені та використовуються для визначення відповідної реальної якості встановленим стандартам.

Процедура забезпечення якості – встановлений порядок проведення відповідних заходів щодо забезпечення якості освіти та послідовність виконання таких заходів, упорядкованих за часовою характеристикою.

Індикатор – орієнтовний показник, який надає змогу певною мірою визначити (виміряти) забезпечення якості освіти (якісні та кількісні характеристики) та відображає її зміну у динаміці.

Система внутрішнього забезпечення якості освіти (СВЗЯО) – сукупність політик та відповідних процедур забезпечення якості освітньої діяльності, стандартів для програм, що реалізуються, і кваліфікацій, що присвоюються. Система забезпечення якості в закладах освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти) може включати:

  • стратегію (політику) та процедури забезпечення якості освіти;
  • систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
  • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;
  • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної (науково-педагогічної) діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників;
  • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти;
  • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти;
  • забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти;
  • створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;
  • інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або документами закладу освіти.

ІV. ЗАГАЛЬНІ АЛГОРИТМИ ПОБУДОВИ ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

4.1. Розроблення стратегії

4.1.1. Визначення компонентів (стандартів/вимог) внутрішньої системи забезпечення якості освіти закладу

4.1.2. Залучення учасників освітнього процесу до розроблення внутрішньої системи забезпечення якості освіти: створення робочої групи; призначення відповідального – заступника директора з н/в роботи; обговорення цілей, вимог, методів збору інформації

4.1.3. Розроблення документу про внутрішню систему забезпечення якості освіти, що включає:

4.1.3.1. Політики і процедури

4.1.3.2. Вимоги/правила, критерії та індикатори оцінювання за чотирма напрямами:

Ø Освітнє середовище.

Ø Система оцінювання освітньої діяльності учнів.

Ø Система педагогічної діяльності.

Ø Система управлінської діяльності.

4.1.4. Затвердження та оприлюднення документу

4.2. Визначення періодичності напрямів самооцінювання

4.2.1. 2021-2022 н.р. – отримання інформації, опрацювання педагогічними працівниками Абетки для директора та інших нормативних документів; створення робочих груп та напрацювання внутрішкільних документів, положень з теми внутрішньої системи забезпечення якості освіти, їх обговорення, схвалення педагогічною радою і затвердження наказом по школі; аналіз і колективне обговорення реального стану шкільних справ (за результатами анкетування і спостереження) з метою виявлення переваг і недоліків організації освітнього процесу; накреслення шляхів підвищення якості освітньої діяльності та комплексне самооцінювання (за чотирма напрямами, які визначені у документі про внутрішню систему забезпечення якості) та

4.2.2. 2022-2023 н.р. – самооцінювання за напрямком «Освітнє середовище закладу освіти.

4.2.3. 2023-2024 н.р. – самооцінювання за напрямком «Оцінювання здобувачів освіти».

4.2.4. 2024-2025 н.р. – самооцінювання за напрямком «Педагогічна діяльність педагогічних працівників».

4.2.5. 2025-2026 н.р. – самооцінювання за напрямком «Управлінська діяльність».

4.2.6. 2026-2027 н.р. комплексне самооцінювання (за чотирма напрямами, які визначені у документі про внутрішню систему забезпечення якості).

4.3. Вивчення і оцінювання (самооцінювання)

4.3.1. Методи збору інформації, інструменти та джерела отримання інформації

4.3.1.1. Опитування: анкетування учасників освітнього процесу (педагогів, учнів, батьків); інтерв’ю (з педагогічними працівниками, представниками учнівського самоврядування); фокус-групи (з батьками, учнями, представниками учнівського самоврядування, педагогами).

4.3.1.2. Вивчення документації: річний план роботи, протоколи засідань педагогічної ради, класні журнали тощо.

4.3.1.3. Моніторинг результативності освітнього процесу: навчальних досягнень здобувачів освіти; педагогічної діяльності (спостереження за проведенням навчальних занять); за освітнім середовищем (санітарно-гігієнічні умови, стан забезпечення навчальних приміщень, безпека спортивних та ігрових майданчиків, робота харчоблоку, вплив середовища на навчальну діяльність тощо).

4.3.1.4. Аналіз даних та показників, які впливають на освітню діяльність: система оцінювання навчальних досягнень учнів; підсумкове оцінювання учнів; фінансування закладу освіти; кваліфікаційний склад педагогічних працівників тощо.

4.4. Узагальнення результатів вивчення освітньої діяльності закладу та визначення рівня її якості

4.4.1. Підходи до оцінювання: кількісний, описовий, комбінований

4.4.2. Рівні оцінювання якості освітньої діяльності: високий; достатній; рівень, що вимагає покращення; низький

4.5. Щорічне звітування

4.5.1. Аналіз виконання стратегії розвитку закладу

4.5.2. Результати вивчення освітньої діяльності

4.5.3. Результати самооцінювання.

4.6. Планування, що включає шляхи удосконалення якості освітньої діяльності та якості освіти на наступний навчальний рік

V. ПОЛІТИКИ І ПРОЦЕДУРИ

5.1. Система внутрішніх і зовнішніх моніторингів якості освітньої діяльності та якості освіти: моніторинг навчальних досягнень учнів, моніторинг адаптації дітей у закладі,

моніторинг наступності між початковим та базовим рівнями освіти тощо (окремі документи школи)

5.2. Самооцінювання якості освітньої діяльності та якості освіти

5.2.1. Функції самооцінювання: отримання порівняльних даних, виявлення динаміки і факторів впливу на динаміку; упорядкування інформації про стан і динаміку якості освітнього процесу; координація діяльності організаційних структур (шкільні методичні об’єднання, творчі групи) задіяних у процедурах моніторингу.

5.2.2. Шляхи самооцінювання: узгодження управління; вивчення замірів «входу» і «виходу» показників; статистичний, динамічний і психологічні показники; внутрішній показник ефективності; самооцінювання освітніх систем (комплекс психолого-педагогічних процесів засвоєння учнями знань; оцінка і коригування взаємодії вчителя й учня в здійсненні освітнього процесу).

5.2.3. Форми самооцінювання: самооцінка власної діяльності на рівні педагога, учня, адміністратора; внутрішня оцінка діяльності керівниками шкільних методичних об’єднань; зовнішнє оцінювання діяльності.

5.2.4. Етапи самооцінювання: а) підготовчий – визначення об’єкта вивчення, визначення мети, критеріїв оцінювання, розробка інструментарію і механізму відстеження, визначення термінів; практичний (збір інформації) – аналіз документації, тестування, контрольні зрізи, анкетування, цільові співбесіди, тощо; аналітичний – систематизація інформації, аналіз інформації, коректування, прогнозування, контроль за виконанням прийнятих управлінських рішень.

5.1. Система оцінювання: правила, критерії і процедури (Додаток 1)

5.2. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

5.2.1. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи (Додаток 2)

5.2.2. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів середньої школи (Додаток 3)

5.2.3. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з предметів https://osvita.ua/school/estimation/

5.2.4. Вимоги до обов’язкових результатів на основі ключових компетентностей (Додаток 4)

5.3. Професійне зростання керівних та педагогічних працівників

5.3.1. Критерії оцінювання роботи вчителя (Додаток 5)

5.3.2. Критерії визначення професійного розвитку та підвищення кваліфікації педагогічних працівників (Додаток 6)

5.3.3. Критерії оцінювання результатів освітньої діяльності (Додаток 7)

5.4. Запобігання та протидія булінгу/цькуванню (окремі документи) http://vankovychi-zosh.lviv.sch.in.ua/pro_diyaljnistj_osvitnjogo_zakladu/protidiya_bulingu_u_zakladi_osviti/

5.5. Забезпечення публічності інформації про діяльність закладу освіти

5.5.1. Веб-сайт школи: http://vankovychi-zosh.lviv.sch.in.ua/

5.5.2. Ютубканал: https://www.youtube.com/@user-rq4mr6lz3g

5.5.3. Соціальні мережі: https://www.facebook.com/vankovychischool

5.6. Забезпечення академічної доброчесності. Система та механізми її забезпечення визначається окремим Положенням «Про академічну доброчесність», схваленим педагогічною радою (протокол № 1 від 27.08.2021): http://vankovychi-zosh.lviv.sch.in.ua/Files/downloads/Положення про акад доброчесність Ваньковицький ЗЗСО.docx

5.7. Розподіл повноважень у системі внутрішнього забезпечення якості освіти (розділ VІ даного положення);

VІ. НАПРЯМ 1. ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ.

Вимоги, критерії та індикатори оцінювання якості (Додаток 8)

6. 1. Вимога 1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці.

6.1.1. Критерій 1. Приміщення і територія закладу освіти є безпечними та комфортними для навчання та праці.

6.1.2. Критерій 2. Заклад освіти забезпечений навчальними та іншими приміщеннями з відповідним обладнанням, що необхідні для реалізації освітньої програми

6.1.3. Критерій 3. Здобувачі освіти та працівники закладу освіти обізнані з вимогами охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правилами поведінки в умовах надзвичайних ситуацій і дотримуються їх

6.1.4. Критерій 4. Працівники обізнані з правилами поведінки в разі нещасного випадку зі здобувачами освіти та працівниками закладу освіти чи раптового погіршення їх стану здоров’я і вживають необхідних заходів у таких ситуаціях

6.1.5. Критерій 5. У закладі освіти створюються умови для харчування здобувачів освіти і працівників

6.1.6. Критерій 6. У закладі освіти створено умови для безпечного використання мережі Інтернет, в учасників освітнього процесу формуються навички безпечної поведінки в Інтернеті.

6.1.7. Критерій 7. У закладі освіти застосовуються підходи для адаптації та інтеграції здобувачів освіти до освітнього процесу, професійної адаптації працівників

6.2. Вимога 2. Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації

6.2.1. Критерій 1. Заклад освіти планує та реалізує діяльність щодо запобігання будь-яким проявам дискримінації, булінгу в закладі

6.2.2. Критерій 2. Правила поведінки учасників освітнього процесу в закладі освіти забезпечують дотримання етичних норм, повагу до гідності, прав і свобод людини

6.2.3. Критерій 3. Керівник та заступники керівника (далі - керівництво) закладу освіти, педагогічні працівники протидіють булінгу, іншому насильству, дотримуються порядку реагування на їх прояви

6.3. Вимога 3. Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору

6.3.1. Критерій 1. Приміщення та територія закладу освіти облаштовуються з урахуванням принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування

6.3.2. Критерій 2. У закладі освіти застосовуються методики та технології роботи з дітьми з особливими освітніми потребами (у разі потреби)

6.3.3. Критерій 3. Заклад освіти взаємодіє з батьками дітей з особливими освітніми потребами, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру, залучає їх до необхідної підтримки дітей під час здобуття освіти (у разі наявності здобувачів освіти з особливими освітніми потребами)

6.3.4. Критерій 4. Освітнє середовище мотивує здобувачів освіти до оволодіння ключовими компетентностями та наскрізними уміннями, ведення здорового способу життя

6.3.5. Критерій 5. У закладі освіти створено простір інформаційної взаємодії та соціально-культурної комунікації учасників освітнього процесу (бібліотека, інформаційно-ресурсний центр тощо)

VІІ. НАПРЯМ 2. ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Вимоги, критерії та індикатори оцінювання якості (Додаток 8)

7. 1. Вимога 1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для

здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень

7.1.1. Критерій 1. Здобувачі освіти отримують від педагогічних працівників інформацію про критерії, правила та процедури оцінювання навчальних досягнень

7.1.2. Критерій 2. Система оцінювання в закладі освіти сприяє реалізації компетентнісного підходу до навчання

7.1.3. Критерій 3. Здобувачі освіти вважають оцінювання навчальних досягнень справедливим і об’єктивним

7.2. Вимога 2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти.

7.2.1. Критерій 1. У закладі освіти здійснюється аналіз результатів навчання здобувачів освіти

7.2.2. Критерій 2. У закладі освіти впроваджується система формувального оцінювання

7. 3. Вимога 3. Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до само оцінювання.

7.3.1. Критерій 1. Заклад освіти сприяє формуванню у здобувачів освіти відповідального ставлення до результатів навчання

7.3.2. Критерій 2. Заклад освіти забезпечує самооцінювання та взаємооцінювання здобувачів освіти

VІІІ. НАПРЯМ 3. ОЦІНЮВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Вимоги, критерії та індикатори оцінювання якості (Додаток 8)

8. 1. Вимога 1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти

8.1.1. Критерій 1. Педагогічні працівники планують свою діяльність, аналізують її результативність

8.1.2. Критерій 2. Педагогічні працівники застосовують освітні технології, спрямовані на формування ключових компетентностей і наскрізних умінь здобувачів освіти

8.1.3. Критерій 3. Педагогічні працівники беруть участь у формуванні та реалізації індивідуальних освітніх траєкторій для здобувачів освіти (за потреби)

8.1.4. Критерій 4. Педагогічні працівники створюють та/або використовують освітні ресурси (електронні презентації, відеоматеріали, методичні розробки, вебсайти, блоги тощо)

8.1.5. Критерій 5. Педагогічні працівники сприяють формуванню суспільних цінностей у здобувачів освіти у процесі їх навчання, виховання та розвитку

8.1.6. Критерій 6. Педагогічні працівники використовують інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі

8.2. Вимога 2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників

8.2.1. Критерій 1. Педагогічні працівники сприяють формуванню, забезпечують власний професійний розвиток і підвищення кваліфікації, у тому числі щодо методик роботи з дітьми з особливими освітніми потребами

8.2.2. Критерій 2. Педагогічні працівники здійснюють інноваційну освітню діяльність, беруть участь у освітніх проектах, залучаються до роботи як освітні експерти

8.3. Вимога 3. Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти

8.3.1. Критерій 1. Педагогічні працівники діють на засадах педагогіки партнерства

8.3.2. Критерій 2. Педагогічні працівники співпрацюють з батьками здобувачів освіти з питань організації освітнього процесу, забезпечують постійний зворотній зв’язок

8.3.3. Критерій 3. У закладі освіти існує практика педагогічного наставництва, взаємонавчання та інших форм професійної співпраці

8.4. Вимога 4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності

8.4.1. Критерій 1. Педагогічні працівники під час провадження педагогічної та наукової (творчої) діяльності дотримуються академічної доброчесності

8.4.2. Критерій 2. Педагогічні працівники сприяють дотриманню академічної доброчесності здобувачами освіти

ІХ. НАПРЯМ 4. УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Вимоги, критерії та індикатори оцінювання якості (Додаток 8)

9.1. Вимога 1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань

9.1.1. Критерій 1. У закладі освіти затверджено стратегію його розвитку, спрямовану на підвищення якості освітньої діяльності

9.1.2. Критерій 2. У закладі освіти річне планування та відстеження його результативності здійснюються відповідно до стратегії його розвитку та з урахуванням освітньої програми

9.1.3. Критерій 3. У закладі освіти здійснюється самооцінювання якості освітньої діяльності на основі стратегії (політики) і процедур забезпечення якості освіти

9.1.4. Критерій 4. Керівництво закладу освіти планує та здійснює заходи щодо утримання у належному стані будівель, приміщень, обладнання

9.2. Вимога 2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм

9.2.1. Критерій 1. Керівництво закладу освіти сприяє створенню психологічно комфортного середовища, яке забезпечує конструктивну взаємодію здобувачів освіти, їх батьків, педагогічних та інших працівників закладу освіти та взаємну довіру

9.2.2. Критерій 2. Заклад освіти оприлюднює інформацію про свою діяльність на відкритих загальнодоступних ресурсах

9. 3. Вимога 3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників

9.3.1. Критерій 1. Керівник закладу освіти формує штат закладу, залучаючи кваліфікованих педагогічних та інших працівників відповідно до штатного розпису та освітньої програми

9.3.2. Критерій 2. Керівництво закладу освіти мотивує педагогічних працівників до підвищення якості освітньої діяльності, саморозвитку, здійснення інноваційної освітньої діяльності

9.3.3. Критерій 3. Керівництво закладу освіти сприяє підвищенню кваліфікації педагогічних працівників

9.4. Вимога 4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою

9.4.1. Критерій 1. У закладі освіти створюються умови для реалізації прав і обов’язків учасників освітнього процесу

9.4.2. Критерій 2. Управлінські рішення приймаються з урахуванням пропозицій учасників освітнього процесу

9.4.3. Критерій 3. Керівництво закладу освіти створює умови для розвитку громадського самоврядування

9.4.4. Критерій 4. Керівництво закладу освіти створює умови для розвитку громадського самоврядування

9.4.5. Критерій 5. Режим роботи закладу освіти та розклад занять враховують вікові особливості здобувачів освіти, відповідають їх освітнім потребам

9.4.6. Критерій 6. У закладі освіти створюються умови для реалізації індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів освіти

9.5. Вимога 5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності

9.5.1. Критерій 1. Заклад освіти впроваджує політику академічної доброчесності

9.5.2. Критерій 2. Керівництво закладу освіти сприяє формуванню в учасників освітнього процесу негативного ставлення до корупції

Х. РОЗПОДІЛ ПОВНОВАЖЕНЬ У СИСТЕМІ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

10.1. Внутрішній рівень контролю за якістю освіти можуть здійснювати усі учасники освітнього процесу (за згодою)

10.2. Відповідає за розбудову і функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти закладу заступник директора з н/в роботи

10.3. Координують внутрішню систему якості освіти закладу адміністрація (директор школи, заступники директора з н/в роботи), робоча група педагогів, педагогічна рада школи.

10.4. Повноваження учасників освітнього процесу у системі забезпечення якості освіти

10.4.1. Повноваження батьків та учнів, як учасників освітнього процесу, у системі забезпечення якості освіти

10.4.1.1. Ініціювання пропозицій щодо забезпечення внутрішньої системи самооцінювання

10.4.1.2. Долучення до процедур внутрішньої системи забезпечення якості освіти

10.4.1.3. Співучасть у анкетуванні, зборі даних і процедурах спостереження

10.4.2. Повноваження директора закладу:

10.4.2.1. Ініціює розроблення Стратегії розвитку школи;

10.4.2.2. Розробляє і втілює внутрішкільну систему забезпечення якості освіти;

10.4.2.3. Установлює і затверджує порядок, періодичність проведення досліджень;

10.4.2.4. Забезпечує необхідні ресурси для організації освітнього процесу;

10.4.2.5. Сприяє визначенню напрямків підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

10.4.2.6. Забезпечує реалізацію освітньої програми;

10.4.2.7. Визначає шляхи подальшого розвитку закладу;

10.4.2.8. Приймає управлінські рішення щодо розвитку якості освіти на основі результатів моніторингу.

10.4.3. До повноважень робочої групи у сфері забезпечення якості освіти належить:

10.4.3.1. Розроблення інструментаріїв

10.4.3.2.Участь у розробленні критеріїв оцінювання результативності освітнього процесу та професійної діяльності педагогів

10.4.3.3.Проведення експертизи, дослідження, анкетування, опитування та оцінювання здобувачів освіти

10.4.3.4. Узагальнення і аналіз зібраної інформації

10.4.4. До повноважень педагогічної ради у сфері забезпечення та контролю якості освіти належить:

10.4.4.1. Ухвалення положень, стратегії і перспективних напрямків забезпечення якості освітньої, наукової та інноваційної діяльності закладу освіти

10.4.4.2. Визначення системи за затвердження процедури внутрішнього забезпечення якості середньої освіти

10.4.4.3. Розгляд питань, пов’язаних з якістю освітньої діяльності в структурних підрозділах (школи І, ІІ та ІІІ ступенів) не меншу ніж один раз на пів року

10.4.4.4. Ухвалення рішень з питань забезпечення якості освітнього процесу.

10.4.5. Діяльність заступників директора з навчально-виховної роботи у сфері контролю за якістю освітньої діяльності передбачає:

10.4.5.1. Загальну організацію освітнього процесу в підпорядкованим їм структурним підрозділам, планування та реалізацію заходів внутрішнього контролю та аналіз їх ефективності

10.4.5.2. Забезпечення умов для зовнішнього контролю за якістю освітньої діяльності;

10.4.5.3. Контроль за організацією освітнього процесу в підпорядкованих їм структурних підрозділах: формуванням навчального навантаження класів, якістю розподілу педагогічного навантаження, готовністю навчально-методичної документації та номенклатури справ

10.4.5.4. Забезпечення виконання організаційно-розпорядчих документів шкільного рівня

10.4.5.5. Систематичний контроль за дотриманням порядку освітнього процесу, розкладу уроків вчителями та здобувачами освіти

10.4.5.6. Контроль за дотриманням вимог до оформлення результатів поточного та підсумкового контролю, аналіз цих результатів

10.4.5.7. Організаційно-методичне забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії здобувача освіти

10.4.5.8. Контроль за якістю викладання навчальних дисциплін

10.4.5.9. Контроль за виконанням індивідуальних планів професійного розвитку педагогів.

10.4.6. Діяльність класного керівника у сфері контролю за якістю освітньої діяльності передбачає:

10.4.6.1. Проводить контроль за всеобучем кожного учня

10.4.6.2. Своєчасно доводить інформацію підсумки контролю до відома батьків

10.4.6.3. Надає інформацію для самооцінювання.

10.4.7. Діяльність учителя у сфері контролю за якістю освітньої діяльності передбачає

10.4.7.1. Повідомляє учням загальні критерії оцінювання з предмету та критерії оцінювання перед вивченням кожної теми

10.4.7.2. Визначає й аналізує рівень навчальних досягнень учнів з предметів за результатами тестування, контрольних робіт, поточного, тематичного та підсумкового, семестрового і річного оцінювання

10.4.7.3. Визначає шляхи підвищення навчальних досягнень учнів

10.4.7.4. Своєчасно подає інформацію для оцінювання результативності.

ХІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти погоджується педагогічною радою, яка має право вносити в нього зміни та доповнення і затверджується керівником закладу.

11.2. Система та механізми забезпечення академічної доброчесності визначається спеціальним Положенням про академічну доброчесність, схваленим педагогічною радою (протокол №1 від 27.08.2021).

11.3. Дія Положення поширюється на педагогічних працівників, здобувачів освіти, інших учасників освітнього процесу опорного закладу. Школа забезпечує публічний доступ до тексту Положення через власний офіційний сайт.

11.4. Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені будь яким учасником освітнього процесу за поданням до педагогічної ради школи та вводяться в дію наказом директора школи.

Додаток 1

КРИТЕРІЇ, ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ

Закон України «Про освіту» визначає якість освіти як «відповідність результатів навчання вимогам, встановленим законодавством, відповідним стандартом освіти та/або договором про надання освітніх послуг», а якість освітньої діяльності – як «рівень організації, забезпечення та реалізації освітнього процесу, що забезпечує здобуття особами якісної освіти та відповідає вимогам, встановленим законодавством та/або договором про надання освітніх послуг» (пункти 29, 30 частини 1 статті 1). https://osvita.ua/legislation/law/2231/

І. Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти закладу

1. Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти: [Електронний ресурс] / Міністерство освіти і науки України. – Режим доступу: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/z0566-11

2. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ МОНМС від 13.04.2011 р. № 329)

3. Оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти (наказ від 13.07.2021 р. № 813)

4. Орієнтовні вимоги оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти: наказ Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 року № 1222 [Електронний ресурс] / Міністерство освіти і науки України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1222729-13/stru

5. Види оцінювання навчальних досягнень учнів: поточне, тематичне, семестрове, річне оцінювання та ДПА (наказ МОН №371 від 05.05.2008 р.)

Ø ключові та предметні компетентності;

Ø наскрізні вміння;

Ø ціннісні ставлення.

ІІ.Критерії, правила і процедури оцінювання діяльності педагогічних працівників закладу

1. Атестація педагогічних працівників (наказ МОН № 930 від 06.10.2010 р.«Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників»)

2. Підвищення кваліфікації педпрацівників (наказ МОН №36 від 15.01.2018 р.«Про затвердження Типової освітньої програми організації і проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної освіти»)

3. Сертифікація педагогічних працівників (Положення “Про сертифікацію педагогічних працівників”, затвердженепостановою КМУ №1190 від 27.12.2018 р.)

4. Професійний стандарт за професіями "Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти", "Вчитель закладу загальної середньої освіти", "Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)" (Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.12.2020 № 2736-20)

5. Постанова КМУ від 21 серпня 2019 р. № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників»

ІІІ.Критерії, правила і процедури оцінювання діяльності керівника закладу

1. Атестація. Зміни до типового Положення про атестацію педагогічних працівників (наказ МОН від 08.08.13 р. № 1135)

2. Типове положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти (наказ МОН України 28.03.2018 р. № 291)

3. Повноваження керівника закладу освіти (стаття 26 ЗУ «Про освіту»)

4. Професійний стандарт «Керівник (директор) закладу загальної середньої освіти (наказ Міністерства економіки України від 17.09.2021 №568-21)

Додаток 2

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи

Рівні навчальних досягнень Бали Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
I. Початковий 1 Учні засвоїли знання у формі окремих фактів, елементарних уявлень
2 Учні відтворюють незначну частину навчального матеріалу, володіють окремими видами умінь на рівні копіювання зразка виконання певної навчальної дії
3 Учні відтворюють незначну частину навчального матеріалу; з допомогою вчителя виконують елементарні завдання, потребують детального кількаразового їх пояснення
II. Середній 4 Учні відтворюють частину навчального матеріалу у формі понять з допомогою вчителя, можуть повторити за зразком певну операцію, дію
5 Учні відтворюють основний навчальний матеріал з допомогою вчителя, здатні з помилками й неточностями дати визначення понять
6 Учні будують відповідь у засвоєній послідовності; виконують дії за зразком у подібній ситуації; самостійно працюють зі значною допомогою вчителя
III. Достатній 7 Учні володіють поняттями, відтворюють їх зміст, уміють наводити окремі власні приклади на підтвердження певних думок, частково контролюють власні навчальні дії
8 Учні вміють розпізнавати об'єкти, які визначаються засвоєними поняттями; під час відповіді можуть відтворити засвоєний зміст в іншій послідовності, не змінюючи логічних зв'язків; володіють вміннями на рівні застосування способу діяльності за аналогією; самостійні роботи виконують з незначною допомогою вчителя; відповідають логічно з окремими неточностями
9 Учні добре володіють вивченим матеріалом, застосовують знання в стандартних ситуаціях, володіють вміннями виконувати окремі етапи розв'язання проблеми і застосовують їх у співробітництві з учителем (частково-пошукова діяльність)
IV. Високий 10 Учні володіють системою понять у межах, визначених навчальними програмами, встановлюють як внутрішньопонятійні, так і міжпонятійні зв'язки; вміють розпізнавати об'єкти, які охоплюються засвоєними поняттями різного рівня узагальнення; відповідь аргументують новими прикладами
11 Учні мають гнучкі знання в межах вимог навчальних програм, вміють застосовувати способи діяльності за аналогією і в нових ситуаціях
12 Учні мають системні, міцні знання в обсязі та в межах вимог навчальних програм, усвідомлено використовують їх у стандартних та нестандартних ситуаціях; самостійні роботи виконують під опосередкованим керівництвом; виконують творчі завдання

Додаток 3

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів основної й старшої школи

Рівні навчальних досягнень Бали Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
I. Початковий 1 Учні розрізняють об'єкти вивчення
2 Учні відтворюють незначну частину навчального матеріалу, мають нечіткі уявлення про об'єкт вивчення
3 Учні відтворюють частину навчального матеріалу; з допомогою вчителя виконують елементарні завдання
II. Середній 4 Учні з допомогою вчителя відтворюють основний навчальний матеріал, можуть повторити за зразком певну операцію, дію
5 Учні відтворюють основний навчальний матеріал, здатні з помилками й неточностями дати визначення понять, сформулювати правило
6 Учні виявляють знання й розуміння основних положень навчального матеріалу. Відповіді їх правильні, але недостатньо осмислені. Вміють застосовувати знання при виконанні завдань за зразком
III. Достатній 7 Учні правильно відтворюють навчальний матеріал, знають основоположні теорії і факти, вміють наводити окремі власні приклади на підтвердження певних думок, частково контролюють власні навчальні дії
8 Знання учнів є достатніми. Учні застосовують вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, намагаються аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв'язки і залежність між явищами, фактами, робити висновки, загалом контролюють власну діяльність. Відповіді їх логічні, хоч і мають неточності
9 Учні добре володіють вивченим матеріалом, застосовують знання в стандартних ситуаціях, уміють аналізувати й систематизувати інформацію, використовують загальновідомі докази із самостійною і правильною аргументацією
IV. Високий 10 Учні мають повні, глибокі знання, здатні використовувати їх у практичній діяльності, робити висновки, узагальнення
11 Учні мають гнучкі знання в межах вимог навчальних програм, аргументовано використовують їх у різних ситуаціях, уміють знаходити інформацію та аналізувати її, ставити і розв'язувати проблеми
12 Учні мають системні, міцні знання в обсязі та в межах вимог навчальних програм, усвідомлено використовують їх у стандартних та нестандартних ситуаціях. Уміють самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнювати опанований матеріал, самостійно користуватися джерелами інформації, приймати рішення

Додаток 4

ВИМОГИ ДО ОБОВ’ЯЗКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ З УРАХУВАННЯМ КОМПЕТЕНТНІСТНОГО ПІДХОДУ ДО НАВЧАННЯ, В ОСНОВУ ЯКОГО ПОКЛАДЕНО КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ:

Метою навчання є сформовані компетентності. Вимоги до обов’язкових результатів навчання визначаються з урахуванням компетентністного підходу до навчання, в основу якого покладено ключові компетентності:

1. Вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях;

2. Здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами, що передбачає активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування;

3. Математична компетентність, що передбачає виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини;

4. Компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження;

5. Інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади;

6. Екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства;

7. Інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях;

8. Навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі;

9. Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя;

10. Культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості;

11. Підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих ідей, прийняття власних рішень.

Додаток 5

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ

І. Професійний рівень діяльності вчителя
Кваліфікаційні категорії
Критерії Спеціаліст другої категорії Спеціаліст першої категорії Спеціаліст вищої категорії
1.Знання теоретичних і практичних основ предмета Відповідає загальним вимогам, що висуваються до вчителя. Має глибокі знання зі свого предмета Відповідає вимогам, що висуваються до вчителя першої кваліфікаційної категорії. Має глибокі та різнобічні знання зі свого предмета й суміжних дисциплін Відповідає вимогам, що висуваютьсядо вчителя вищої каліфікаційної категорії. Має глибокі знання зі свого предмета і суміжних дисциплін, які значно перевищують обсяг програми
2. Знання сучасних досягнень у методиці Слідкує за спеціальною і методичною літературою; працює за готовими методиками й програмами навчання; використовує прогресивні ідеї минулого і сучасності; уміє самостійно розробляти методику викладання Володіє методиками аналізу навчально-методичної роботи з предмета; варіює готові, розроблені іншими методики й програми; використовує програми й методики, спрямовані на розвиток особистості, інтелекту вносить у них (у разі потреби) корективи Володіє методами науково-дослідницької, експериментальної роботи, використовує в роботі власні оригінальні програми й методики
3. Уміння аналізувати свою діяльність Бачить свої недоліки, прогалини і прорахунки в роботі, але при цьому не завжди здатний встановити причини їхньої появи. Здатний домагатися змін на краще на основі самоаналізу, однак покращення мають нерегулярний характер і поширюються лише на окремі ділянки роботи Виправляє допущені помилки і посилює позитивні моменти у своїй роботі, знаходить ефективні рішення. Усвідомлює необхідність систематичної роботи над собою і активно включається в ті види діяльності, які сприяють формуванню потрібних якостей Прагне і вміє бачити свою діяльність збоку, об'єктивно й неупереджено оцінює та аналізує її, виділяючи сильні і слабкі сторони. Свідомо намічає програму самовдосконалення, її мету, завдання, шляхи реалізації
4. Знання нових педагогічних концепцій Знає сучасні технології навчання й виховання; володіє набором варіативних методик і педагогічних технологій; здійснює їх вибір і застосовує відповідно до інших умов Уміє демонструвати на практиці високий рівень володіння методиками; володіє однією із сучасних технологій розвиваючого навчання; творчо користується технологіями й програмами Розробляє нові педагогічні технології навчання й виховання, веде роботу з їх апробації, бере участь у дослідницькій, експериментальній діяльності
5. Знання теорії педагогіки й вікової психології учня Орієнтується в сучасних психолого-педагогічних концепціях навчання, але рідко застосовує їх у своїй практичній діяльності. Здатний приймати рішення в типових ситуаціях Вільно орієнтується в сучасних психолого-педагогічних концепціях навчання й виховання, використовує їх як основу у своїй практичній діяльності. Здатний швидко -й підсвідомо обрати оптимальне рішення Користується різними формами психолого-педагогічної діагностики й науковообґрунтованого прогнозування. Здатний передбачити розвиток подій і прийняти рішення в нестандартних ситуаціях
ІІ. Результативність професійної діяльності вчителя
Критерії Спеціаліст другоїкатегорії Спеціаліст першої категорії Спеціаліст вищої категорії
1.Володіння способами індивідуалізації навчання Враховує у стосунках з уч-нями індивідуальні особли-вості їхнього розвитку, зді-йснює диференційований підхід з урахуванням темпів розвитку, нахилів та інтере-сів, стану здоров'я. Знає методи діагностики рівня інтелектуального й особис-тісного розвитку дітей Уміло користується елементами, засобами діагностики і корекції індивідуальних особливостей учнів під час реалізації диференційованого підходу. Створює умови для розвитку талантів, розумових і фізичних здібностей Сприяє пошуку, відбору і творчому розвитку обдарованих дітей. Уміє тримати в полі зору «сильних», «слабких» і «середніх» за рівнем знань учнів; працює за індивідуальними планами з обдарованими і слабкими дітьми
2.Уміння активізувати пізнавальну діяльність учнів Створює умови, що форму-ють мотив діяльності. Уміє захопити учнів своїм предметом, керувати колективною роботою, варіювати різноманітні методи й форми роботи. Стійкий інтерес до навчаль-ного предмета і висока пізнавальна активність учнів поєднується з не дуже ґрунтовними знаннями, з недостатньо сформованими навичками учіння Забезпечує успішне формування системи знань на основі самоуправління процесом учіння. Уміє цікаво подати навчальний матеріал, активізувати учнів, збудивши в них інтерес до особистостей самого предмета; уміло варіює форми і методи навчання. Міцні, ґрунтовні знання учнів поєднуються з високою пізнавальною активністю і сформованими навичками Забезпечує залучення кожного школяра до процесу активного учіння. Стимулює внутрішню (мислительну) активність, пошукову діяльність. Уміє ясно й чітко викласти навчальний матеріал; уважний до рівня знань усіх учнів. Інтерес до навчального предмета в учнів поєднується з міцними знаннями і сформованими навичками
3. Робота з розвитку в учнів загально-навчальних вмінь і навичок Прагне до формування навичок раціональної організації праці Цілеспрямовано й професійно формує в учнів уміння й навички раціональної організації навчальної праці (самоконтроль у навчанні, раціональне планування навчальної праці, належний темп читання, письма, обчислень). Дотримується єдиних вимог щодо усного і писемного мовлення: оформ-лення письмових робіт учнів у зошитах, щоденниках (грамо-тність, акуратність, аліграфія)
4.Рівень навченості учнів Забезпечує стійкий позитивний результат, ретельно вивчає критерії оцінювання, користується ними на практиці; об'єктивний в оцінюванні знань учнів Учні демонструють знання теоретичних і практичних основ предмета; показують хороші результати за наслідками зрізів, перевірних робіт, екзаменів Учні реалізують свої інтелектуальні можливості чи близькі до цього; добре сприймають, засвоюють і відтворюють пройдений навчальний матеріал, демонструють глибокі, міцні знання теорії й навички розв'язування практичних завдань, здатні включитися в самостійний пізнавальний пошук
ІІІ. Комунікативна культура
Критерії Спеціаліст другої категорії Спеціаліст першої категорії Спеціаліст вищої категорії
1. Комунікативні й організаторські здібності Прагне до контактів з людьми. Не обмежує коло знайомих; відстоює власну думку; планує свою роботу, проте потенціал його нахилів не вирізняється високою стійкістю Швидко знаходить друзів, постійно прагне розширити коло своїх знайомих; допомагає близьким, друзям; проявляє ініціативу в спілкуванні; із задоволенням бере участь в організації громадських заходів; здатний прийняти самостійне рішення в складній ситуації. Усе виконує за внутрішнім переконанням, а не з примусу. Наполегливий у діяльності, яка його приваблює Відчуває потребу в комунікативній і організаторській діяльності; швидко орієнтується в складних ситуаціях; невимушено почувається в новому колективі; ініціативний, у важких випадках віддає перевагу самостійним рішенням; відстоює власну думку й домагається її прийняття. Шукає такі справи, які б задовольнили його потребу в комунікації та організаторській діяльності
2. Здатність до співпраці з учнями Володіє відомими в педагогіці прийомами переконливого впливу, але використовує їх без аналізу ситуації Обговорює й аналізує ситуації разом з учнями і залишає за ними право приймати власні рішення. Уміє сформувати громадську позицію учня, його реальну соціальну поведінку й вчинки, світогляд і ставлення до учня, а також готовність до подальших виховних впливів учителя Веде постійний пошук нових при-йомів переконливого впливу й передбачає їх можливе використа-ння в спілкуванні. Виховує вміння толерантно ставитися До чужих поглядів. Уміє обґрунтовано кори-стуватися поєднанням методів навчання й виховання, що дає змогу досягти хороших результатів при оптимальному докладанні розумових, вольових та емоційних зусиль учителя й учнів
3. Готовність до співпраці з колегами Володіє адаптивним стилем поведінки, пе-дагогічного спілкуван-ня; намагається ство-рити навколо себе доб-розичливу обстановку співпраці з колегами Намагається вибрати стосовно кожного з колег такий спосіб поведінки, де найкраще поєднується індивідуальний підхід з утвердженням колективістських принципів моралі Неухильно дотримується професійної етики спілкування; у будь-якій ситуації координує свої дії з колегами
4. Готовність до співпраці з батьками Визначає педагогічні завдання з урахував-нням особливостей дітей і потреб сім'ї, систематично співпрацює з батьками Залучає батьків до діяльності; спрямованої на створення умов, сприятливих для розвитку їхніх дітей; формує в батьків пози-тивне ставлення до оволодіння знаннями педагогіки,психології Налагоджує контакт із сім'єю не тільки тоді, коли потрібна допомога батьків, а постійно, домагаючись відвертості, взаєморозуміння, чуйності
5. Педагогічний такт Володіє педагогічним тактом, а деякі його порушення не познача-ються негативно на стосунках з учнями Стосунки з дітьми будує на довірі, повазі, вимогливості, справедливості
6. Педагогічна культура Знає елементарні вимоги до мови, специфіку інтонацій у Мовленні, темпу мовлення дотриму-ється не завжди Уміє чітко й логічно висловлювати думки в усній, письмовій та графічній формі. Має багатий словниковий запас, добру дикцію, правильну інтонацію Досконало володіє своєю мовою, словом, професійною термінологією
7. Створення комфортного мікроклімату Глибоко вірить у великі можливості кожного учня. Створює сприятливий морально-психологічний клімат для кожної дитини Наполегливо формує моральні уявлення, поняття учнів, виховує почуття гуманності, співчуття, жалю, чуйності. Створює умови для розвитку талантів, розумових і фізичних здібностей, загальної культури особистості Сприяє пошуку, відбору і творчому розвиткові обдарованих дітей

Додаток 6

КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Спрямування професійного зростання Результативність
Системне застосування Епізодичність, стихійність Відсутність
Самоосвіта: визначення напряму (теми, проблеми) саморозвитку; план самоосвіти; самоаналіз освітньої діяльності; наявність професійного портфоліо;
Забезпечення підвищення кваліфікації через курсову перепідготовку.
Участь у короткострокових формах підвищення кваліфікації: тренінгах,
семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах,
Участь у роботі творчих груп, методичних об’єднань учителів тощо.
Публікації в педагогічних періодичних виданнях.
Участь у сертифікаційних програмах.
Участь у міжнародних освітніх програмах (E-Twining Plus, World SchoLar’s Cup тощо). Стажування за кордоном.

Результати атестації педагогічного працівника

Визначення відповідності педагогічного працівника займаній посаді.
Підтвердження кваліфікаційної категорії, педагогічного звання.
Присвоєння кваліфікаційної категорії, педагогічного звання.
Проходження сертифікації педагогічного працівника.

Додаток 7

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

визначення результатів освітньої діяльності на основі компетентнісного підходу

Компетентність Ознаки виявлення Результат
(критерій результативності) Системне застосування Епізодич-ність, стихійність Відсутність
І. Фахова компетентність: здатність до реалізації функцій професійної діяльності
Проектувальна Здатність визначати цілі (стратегічні, тактичні, оперативні) для досягнення результатів.
Планування освітньої діяльності.
Реалізація сучасних освітніх технологій під час проектування уроку.
Організаційна Здатність організовувати процеси.
Створення умов для досягнення результатів.
Здатність до змістового наповнення освітнього середовища відповідно до вимог Державних стандартів освіти.
Конструктивна Спроможність добирати доцільні методи, форми, засоби педагогічної діяльності
Вміння конструювати освітні заходи (навчальні заняття, виховні заходи, батьківські збори, тощо).
Спроможність добирати, розробляти методичне забезпечення освітнього процесу.
Дослідницька Здатність до організації та проведення експериментально- дослідницької роботи.
Вивчення та впровадження передового педаг. досвіду.
Узагальнення власного педагогічного досвіду.
Наявність авторських програм, посібників, методичних рекомендацій.
Контрольно- аналітична (діагностична) Спроможність організовувати та проводити процедури контролю, визначати критеріальну основу
Використання різних видів і форм діагностичних робіт для моніторингу /поточного контролю перебігу освітнього процесу
Рефлексивна Здатність до самоаналізу освітньої діяльності, результатів, засобів їх досягнення.
Визначення шляхів корегування освітньої діяльності, покращення якості освітнього процесу та результатів.
ІІ. Здатність до життєдіяльності в суспільстві, взаємодії та роботи в команді.
Соціальна Здатність дотримуватись соціальних норм і правил.
Вміння виконувати різні функції в колективі, громадські доручення.
Вміння попереджувати конфліктні ситуації, застосовувати технології розв'язання конфліктів.
Вміння працювати в команді.
ІІІ. Здатність до розвитку культури особистості.
Загальнокультурна Дотримання академічної доброчесності.
Знання рідної мови, застосування норм мовної культури.
Дотримання моделі толерантної поведінки стратегії конструктивної діяльності в умовах культурних, мовних, релігійних та інших від-мінностей між учасниками освітнього процесу.
IV. Здатність до збереження власного здоров’я
Здоров’я зберігаюча Застосування навичок здорового способу життя.
Запобігання та попередження професійного стресу та вигорання.
V. Здатність до виконання громадянських обов’язків.
Громадянська Виконання громадських
Здатність використовувати способи діяльності й моделі поведінки, що відповідають чинному законодавству України.
Здатність обґрунтовувати позицію.
VI. Здатність до пошуку, обробки, збереження і створення інформаційних ресурсів
Інформаційна Застосування інформаційно- комунікаційних технологій в освітній діяльності.
Раціональне використання програмних засобів Здатність до обміну інформацією засобами ІКТ
Спроможність до створення власного інформаційного поля (сайт, сторінка у соціальній мережі, блог).

Додаток 8

Узагальнена таблиця критеріїв, індикаторів та інструментарію для оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу загальної середньої освіти та внутрішньої системи забезпечення якості освіти

Критерії оцінювання Індикатори оцінювання Методи збору інформації Інструментарій, що буде використано для оцінювання Результати оцінювання
1 2 3 4 В Д ВП Н
Напрям оцінювання 1. Освітнє середовище закладу освіти
Вимога 1.1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці
1.1.1. Приміщення і територія закладу освіти є безпечними та комфортними для навчання та праці 1.1.1.1. Облаштування території закладу та розташування приміщень є безпечними Спостереження (освітнє середовище). Опитування (інтерв’ю з керівником) 1.Форма спостереження за освітнім середовищем (питання 1-8 п.1.1.1.1). 2. Перелік питань для інтерв’ю з керівником (п.1)
1.1.1.2. У закладі освіти забезпечується комфортний повітряно-тепловий режим, належне освітлення, прибирання приміщень, облаштування та утримання туалетів, дотримання питного режиму 1.1.1.1. Спостереження (освітнє середовище). Опитування (анкетування батьків, здобувачів освіти) 1. Форма спостереження за освітнім середовищем (питання 1-7 п.1.1.1.2). 2. Анкета для батьків (п.10). 3. Анкета для учня/учениці (п. 5)
1.1.1.3. У закладі освіти забезпечується раціональне використання приміщень і комплектування класів (з урахуванням чисельності здобувачів освіти, їх особливих освітніх потреб, площі приміщень) 1.1.1.3. Вивчення документації Спостереження (освітнє середовище). Опитування (інтерв'ю з керівником) 1.Форма вивчення документації (п.1.1.1.3). 2.Форма спостереження за освітнім середовищем (питання 1-3 п.1.1.1.3). 3.Перелік питань для інтерв’ю з керівником (п.2)
1.1.1.4. У закладі освіти є робочі (персональні робочі) місця для педагогічних працівників та облаштовані місця відпочинку для учасників освітнього процесу 1.1.1.4. Спостереження (освітнє середовище). Опитування (опитувальний аркуш керівника) 1.Форма спостереження за освітнім середовищем (питання 1-2 п.1.1.1.4). 2. Опитувальний аркуш керівника (питання 5 п.4.3)
1.1.2. Заклад освіти забезпечений навчальними та іншими приміщеннями з відповідним обладнанням, що необхідні для реалізації освітньої програми 1.1.2.1. У закладі освіти є приміщення, необхідні для реалізації освітньої програми та забезпечення освітнього процесу 1.1.2.1. Спостереження (освітнє середовище). Вивчення документації. Опитування (інтерв’ю з керівником) 1.Форма спостереження за освітнім середовищем (питання 1 п.1.1.2.1). 2. Форма вивчення документації (п.1.1.2.1). 3.Перелік питань для інтерв’ю з керівником (п.3)
1.1.2.2. Частка навчальних кабінетів початкових класів, фізики, хімії, біології, інформатики, майстерень/кабінетів трудового навчання (обслуговуючої праці), спортивної та актової зал, інших кабінетів, які обладнані засобами навчання відповідно до вимог законодавства та освітньої програми 1.1.2.2. Спостереження (освітнє середовище). Вивчення документації. Опитування (інтерв’ю з керівником) 1.Форма спостереження за освітнім середовищем (питання 1 п.1.1.2.2). 2.Форма вивчення документації (п.1.1.2.2). 3.Перелік питань для інтерв’ю з керівником (п. 5)
1.1.3. Здобувачі освіти та працівники закладу освіти обізнані з вимогами охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правилами поведінки в умовах надзвичайних ситуацій і дотримуються їх 1.1.3.1. У закладі освіти проводяться навчання/інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій 1.1.3.1. Вивчення документації. Опитування (інтерв’ю з керівником, анкетування здобувачів освіти, педагогічних працівників) 1.Форма вивчення документації (п1.1.3.1). 2.Перелік питань для інтерв’ю з керівником(п. 4). 3.Анкета для учня/учениці (п. 7). 4.Анкета для педагогічних працівників (п.26)
1.1.3.2. Учасники освітнього процесу дотримуються вимог щодо охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки 1.1.3.2. Спостереження (освітнє середовище, навчальне заняття) 1.Форма спостереження за освітнім середовищем (питання 1, 2 п.1.1.3.2). 2.Форма спостереження за навчальним заняттям*
1.1.4. Працівники обізнані з правилами поведінки в разі нещасного випадку зі здобувачами освіти та працівниками закладу освіти чи раптового погіршення їх стану здоров’я і вживають необхідних заходів у таких ситуаціях 1.1.4.1. У закладі освіти проводяться навчання/інструктажі педагогічних працівників з питань надання домедичної допомоги, реагування на випадки травмування або погіршення самопочуття здобувачів освіти та працівників під час освітнього процесу 1.1.4.1. Вивчення документації. Опитування (інтерв’ю із заступником керівника, анкетування педагогічних працівників) 1.Форма вивчення документації (п.1.1.4.1). 2.Перелік питань для інтерв’ю із заступником керівника (п.24). 3. Анкета для педагогічних працівників (п.26)
1.1.4.2. У разі нещасного випадку педагогічні працівники та керівництво закладу діють у встановленому законодавством порядку 1.1.4.2. Вивчення документації. Опитування (інтерв’ю з керівником, анкетування педагогічних працівників 1.Форма вивчення документації (п.1.1.4.2.). 2.Перелік питань для інтерв’ю з керівником (п. 4). 3.Анкета для педагогічних працівників (п.27)
1.1.5. У закладі освіти створюються умови для харчування здобувачів освіти і працівників 1.1.5.1. Організація харчування у закладі освіти сприяє формуванню культури здорового харчування у здобувачів освіти 1.1.5.1. Вивчення документації. Спостереження (освітнє середовище) 1.Форма вивчення документації (п.1.1.5.1). 2.Форма спостереження заосвітнім середовищем (питання 1-4 п.1.1.5.1)
1.1.5.2. Частка учасників освітнього процесу, які задоволені умовами харчування 1.1.5.2. Опитування (інтерв’ю з керівником, анкетування батьків, здобувачів освіти, педагогічних працівників) 1. Перелік питань для інтерв’ю з керівником (п.9). 2. Анкета для батьків (п.п. 11 - 13). 3. Анкета для учня/учениці (п. 6). 4. Анкета для педагогічних працівників (п.19)
1.1.6. У закладі освіти створюються умови для безпечного використання мережі Інтернет, в учасників освітнього процесу формуються навички безпечної поведінки в Інтернеті 1.1.6.1. У закладі освіти застосовуються технічні засоби та інші інструменти контролю за безпечним користуванням мережею Інтернет 1.1.6.1. Спостереження (освітнє середовище). Опитування (інтерв'ю з керівником) 1.Форма спостереження за освітнім середовищем (запитання 1, 2 п.1.1.6.1). 2. Перелік питань для інтерв’ю з керівником (п.8)
1.1.6.2. Учасники освітнього процесу поінформовані закладом освіти щодо безпечного використання мережі Інтернет 1.1.6.2. Опитування (анкетування здобувачів освіти, батьків) 1. Анкета для учня/учениці (п. 20). 2.Анкета для батьків (питання 3, 4 п. 14)
1.1.7. У закладі освіти застосовуються підходи для адаптації та інтеграції здобувачів освіти до освітнього процесу, професійної адаптації працівників 1.1.7.1. У закладі освіти налагоджено систему роботи з адаптації та інтеграції здобувачів освіти до освітнього процесу 1.1.7.1.Опитування (опитувальний аркуш керівника, інтерв'ю із заступником керівника, практичним психологом / соціальним педагогом), анкетування батьків) 1. Опитувальний аркуш керівника (п.4.5.). 2.Перелік питань для інтерв’ю із заступником керівника (п. 30). 3.Перелік питань для інтерв’ю з практичним психологом/соціальним педагогом (п.12). 4.Анкета для батьків (п. 3)
1.1.7.2. Заклад освіти сприяє адаптації педагогічних працівників до професійної діяльності 1.1.7.2. Опитування (інтерв’ю із заступником керівника, практичним психологом/соціальним педагогом, анкетування педагогічних працівників) 1.Перелік питань для інтерв’ю із заступником керівника (п.32). 2.Перелік питань для інтерв’ю з практичним психологом/соціальним педагогом (п.12). 3. Анкета для педагогічних працівників (питання 6 п.18)
У цілому за вимогою 1.1:
Вимога 1.2. Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації
1.2.1. Заклад освіти планує та реалізує діяльність щодо запобігання будь-яким проявам дискримінації, булінгу в закладі 1.2.1.1. У закладі освіти розроблено план заходів із запобігання та протидії булінгу 1.2.1.1. Вивчення документації. Опитування (інтерв’ю з керівником, із заступником керівника, практичним психологом/ соціальним педагогом, представником учнівського самоврядування) 1.Форма вивчення документації (п.1.2.1.1). 2.Перелік питань для інтерв’ю з керівником (п.11). 3.Перелік питань для інтерв’ю із заступником керівника (п.26). 4.Перелік питань для інтерв’ю з практичним психологом/соціальним педагогом (п.2). 5. Перелік питань для інтерв’ю з представником учнівського самоврядування (п.6)
1.2.1.2. У закладі освіти реалізуються заходи із запобігання проявам дискримінації 1.2.1.2.Вивчення документації. Опитування (інтерв’ю з практичним психологом/ соціальним педагогом, анкетування батьків, педагогічних працівників, здобувачів освіти) 1.Форма вивчення документації (п.1.2.1.2). 2. Перелік питань для інтерв’ю з практичним психологом/соціальним педагогом (п.3). 4. Анкета для батьків (питання 1, 2 п. 14). 5. Анкета для педагогічних працівників (п. 21). 6. Анкета для учня/учениці (п. 10)
1.2.1.3. Частка здобувачів освіти і педагогічних працівників, які вважають освітнє середовище безпечним і психологічно комфортним 1.2.1.3. Опитування (інтерв’ю з практичним психологом/ соціальним педагогом, анкетування здобувачів освіти, педагогічних працівників, батьків) 1. Перелік питань для інтерв’ю з практичним психологом/соціальним педагогом (п. 10). 2. Анкета для учня/учениці (п.п.1, 2, 9). 3. Анкета для педагогічних працівників (п.15). 4. Анкета для батьків (п.п. 1, 2)
1.2.1.4. Керівництво та педагогічні працівники закладу освіти проходять навчання, ознайомлюються з нормативно-правовими документами щодо виявлення ознак булінгу, іншого насильства та запобігання йому 1.2.1.4. Опитування (інтерв'ю із заступником керівника, анкетування педагогічних працівників) 1. Перелік питань для інтерв’ю із заступником керівника (п.26). 2. Анкета для педагогічних працівників (п.23)
1.2.1.5. Заклад освіти співпрацює з представниками правоохоронних органів, іншими фахівцями з запитань запобігання та протидії булінгу 1.2.1.5. Опитування (інтерв’ю із заступником керівника, анкетування педагогічних працівників) 1.Перелік питань для інтерв’ю із заступником керівника (п. 27). 2.Анкета для педагогічних працівників (п.23)
1.2.2. Правила поведінки учасників освітнього процесу в закладі освіти забезпечують дотримання етичних норм, повагу до гідності, прав і свобод людини 1.2.2.1. У закладі освіти оприлюднені правила поведінки, спрямовані на формування позитивної мотивації у поведінці учасників освітнього процесу та реалізацію підходу, заснованого на правах людини 1.2.2.1. Вивчення документації. Опитування (інтерв’ю із заступником керівника) 1.Форма вивчення документації (п.1.2.2.1). 2.Перелік питань для інтерв’ю із заступником керівника (п.30)
1.2.2.2. Частка учасників освітнього процесу, ознайомлених із правилами поведінки у закладі освіти 1.2.2.2. Опитування (анкетування батьків, здобувачів освіти, педагогічних працівників) 1.Анкета для батьків (п.16). 2.Анкета для учня/учениці (п.17). 3.Анкета для педагогічних працівників (п. 20)
1.2.2.3. Учасники освітнього процесу дотримуються прийнятих у закладі освіти правил поведінки 1.2.2.3.Спостереження (освітнє середовище). Опитування (інтерв'ю з представником учнівського самоврядування, практичним психологом/ соціальним педагогом) 1.Форма спостереження за освітнім середовищем (питання 1, 2 п.1.2.2.3). 2.Перелік питань для інтерв’ю з представником учнівського самоврядування (п. 7). 3.Перелік питань для інтерв’ю з практичним психологом/соціальним педагогом (п.6)
1.2.3. Керівник та заступники керівника (далі – керівництво) закладу освіти, педагогічні працівники протидіють булінгу, іншому насильству, дотримуються порядку реагування на їх прояви 1.2.3.1. З метою запобігання різним проявам насильства (у закладі освіти та/або вдома) здійснюється аналіз причин відсутності здобувачів освіти на заняттях та вживаються відповідні заходи 1.2.3.1. Вивчення документації. Опитування (інтерв’ю із заступником керівника) 1.Форма вивчення документації (п.1.2.3.1). 2. Перелік питань для інтерв’ю із заступником керівника (п.25)
1.2.3.2. Заклад освіти реагує на звернення про випадки булінгу 1.2.3.2. Вивчення документації. Опитування (інтерв’ю із заступником керівника, практичним психологом/ соціальним педагогом, представником учнівського самоврядування, анкетування батьків, здобувачів освіти, педагогічних працівників) 1. Форма вивчення документації (п.1.2.3.2). 2. Перелік питань для інтерв’ю із заступником керівника (п.26). 3. Перелік питань для інтерв’ю з практичним психологом/соціальним педагогом (п.п. 4). 5. Анкета для батьків (п.15). 6. Анкета для учня/учениці (п.п.11 - 13). 7. Анкета для педагогічних працівників (п.22)
1.2.3.3. Психологічна служба (практичний психолог, соціальний педагог) закладу освіти здійснює системну роботу з виявлення, реагування та запобігання булінгу, іншому насильству (діагностування, індивідуальна робота, тренінгові заняття) 1.2.3.3. Опитування (інтерв’ю з практичним психологом/ соціальним педагогом) Перелік питань для інтерв’ю з практичним психологом/соціальним педагогом (п.3)
1.2.3.4. Частка здобувачів освіти (в тому числі із соціально-вразливих груп), які в разі потреби отримують у закладі освіти психолого-соціальну підтримку 1.2.3.4. Опитування (інтерв’ю з психологом/ соціальним педагогом) Перелік питань для інтерв’ю з практичним психологом/соціальним педагогом (п.7)
1.2.3.5. Заклад освіти у випадку виявлення фактів булінгу та іншого насильства повідомляє органи та служби у справах дітей, правоохоронні органи 1.2.3.5. Вивчення документації. Опитування (опитувальний аркуш керівника, інтерв’ю із заступником керівника, практичним психологом/ соціальним педагогом) 1. Форма вивчення документації (п.1.2.3.5). 2.Опитувальний аркуш керівника (п. 4.7). 3.Перелік питань для інтерв’ю із заступником керівника (п.28). 4. Перелік питань для інтерв’ю з практичним психологом/соціальним педагогом (п.8)
У цілому за вимогою 1.2:
Вимога 1.3. Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору
1.3.1. Приміщення та територія закладу освіти облаштовується з урахуванням принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування 1.3.1.1.У закладі освіти забезпечується архітектурна доступність території та будівлі 1.3.1.1. Спостереження (освітнє середовище) Форма спостереження за освітнім середовищем (питання 1 - 2 п.1.3.1.1)
1.3.1.2. У закладі освіти приміщення (туалети, їдальня, облаштування коридорів, навчальних кабінетів) і територія (доріжки, ігрові, спортивні майданчики) адаптовані до використання всіма учасниками освітнього процесу 1.3.1.2. Спостереження (освітнє середовище). Опитування (інтерв'ю з керівником) 1.Форма спостереження за освітнім середовищем (питання 1 - 4 п.1.3.1.2). 2. Перелік питань для інтерв’ю з керівником (п. 6)
1.3.1.3. У закладі освіти наявні та використовуються ресурсна кімната, дидактичні засоби для осіб з особливими освітніми потребами 1.3.1.3. Спостереження (освітнє середовище, навчальне заняття). Опитування (опитувальний аркуш керівника, інтерв'ю з практичним психологом/ соціальним педагогом) 1.Форма спостереження освітнім середовищем (п.1-3 п. 1.3.1.3). 2.Форма спостереження за навчальним заняттям (питання 7 п.7). 3. Опитувальний аркуш керівника (п. 4.9). 4. Перелік питань для інтерв’ю з практичним психологом/соціальним педагогом) (п. 15)
1.3.2. У закладі освіти застосовуються методики та технології роботи з дітьми з особливими освітніми потребами 1.3.2.1. Заклад освіти забезпечений асистентом вчителя, практичним психологом, вчителем-дефектологом, іншими фахівцями для реалізації інклюзивного навчання (у разі потреби) 1.3.2.1. Вивчення документації. Опитування (інтерв’ю із заступником керівника) 1. Форма вивчення документації (п.1.3.2.1). 2. Перелік питань для інтерв’ю із заступником керівника (п.3)
1.3.2.2. У закладі освіти забезпечується корекційна спрямованість освітнього процесу(у разі потреби) 1.3.2.2. Спостереження (навчальне заняття). Опитування (інтерв’ю із заступником керівника, практичним психологом/ соціальним педагогом) 1.Форма спостереження за навчальним заняттям (питання 5 п.7). 2. Перелік питань для інтерв’ю із заступником керівника (п.3). 3. Перелік питань для інтерв’ю з практичним психологом/соц. педагогом) (п.п. 13, 14)
1.3.2.3. Педагогічні працівники застосовують форми, методи, прийоми роботи з дітьми з особливими освітніми потребами 1.3.2.3. Спостереження (навчальне заняття) Форма спостереження за навчальним заняттям (питання 1-4 п.7)
1.3.2.4. У закладі освіти налагоджено співпрацю педагогічних працівників з питань навчання дітей з особливими освітніми потребами (створення команди психолого-педагогічного супроводу, розроблення індивідуальної програми розвитку) 1.3.2.4. Вивчення документації. Опитування (інтерв’ю із заступником керівника, практичним психологом/ соціальним педагогом) 1. Форма вивчення документації (п.1.3.2.4). 2. Перелік питань для інтерв’ю із заступником керівника (п.3). 3. Перелік питань для інтерв’ю з практичним психологом/соціальним педагогом (п.п. 13, 16)
1.3.3. Заклад освіти взаємодіє з батьками дітей з особливими освітніми потребами, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру, залучає їх до необхідної підтримки дітей під час здобуття освіти 1.3.3.1. У закладі освіти індивідуальна програма розвитку розроблена за участі батьків та створені умови для залучення асистента дитини в освітній процес 1.3.3.1. Вивчення документації. Опитування (інтерв’ю із заступником керівника) 1. Форма вивчення документації (п.1.3.3.1). 2. Перелік питань для інтерв’ю із заступником керівника (п.5)
1.3.3.2. Заклад освіти співпрацює з інклюзивно-ресурсним центром щодо психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами 1.3.3.2. Вивчення документації. Опитування (інтерв'ю із заступником керівника, практичним психологом (соціальним педагогом) 1. Форма вивчення документації (п.1.3.3.2). 2. Перелік питань для інтерв’ю із заступником керівника (п.п.3, 6). 3. Перелік питань для інтерв’ю з практичним психологом/соціальним педагогом (п.17)
1.3.4. Освітнє середовище мотивує здобувачів освіти до оволодіння ключовими компетентностями та наскрізними уміннями, ведення здорового способу життя 1.3.4.1. У закладі освіти формуються навички здорового способу життя (харчування, гігієна, фізична активність) та екологічно доцільної поведінки у здобувачів освіти 1.3.4.1. Спостереження (навчальне заняття) Форма спостереження за навчальним заняттям (п.1)
1.3.4.2. Простір закладу освіти, обладнання, засоби навчання сприяють формуванню ключових компетентностей та наскрізних умінь здобувачів освіти 1.3.4.2. Спостереження (освітнє середовище). Опитування (анкетування здобувачів освіти) 1.Форма спостереження за освітнім середовищем (питання 1 - 2 п.1.3.4.2). 2. Анкета для учня/учениці (п.8)
1.3.5. У закладі освіти створено простір інформаційної взаємодії та соціально-культурної комунікації учасників освітнього процесу (бібліотека, інформаційно-ресурсний центр тощо) 1.3.5.1. Простір і ресурси бібліотеки/інформаційно-ресурсного центру використовуються для індивідуальної, групової, проектної та іншої роботи у рамках освітнього процесу, різних форм комунікації учасників освітнього процесу 1.3.5.1.Спостереження (освітнє середовище). Опитування (інтерв’ю з керівником, анкетування здобувачів освіти) 1.Форма спостереження за освітнім середовищем (питання 1-2 п.1.3.5.1). 2.Перелік питань для інтерв’ю з керівником (п.7). 3.Анкета для учня/учениці (п.32)
1.3.5.2. Ресурси бібліотеки/інформаційно-ресурсного центру використовуються для формування інформаційно-комунікаційної компетентності здобувачів освіти 1.3.5.2. Опитування (інтерв'ю з керівником). Опитування (анкетування здобувачів освіти) 1.Перелік питань для інтерв’ю з керівником (п.7). 2.Анкета для учня/учениці (п.32)
У цілому за вимогою 1.3:
Загалом за напрямом І. Освітнє середовище закладу освіти
Напрям 2. Система оцінювання здобувачів освіти
Вимога 2.1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень
2.1.1. Здобувачі освіти отримують від педагогічних працівників інформацію про критерії, правила та процедури оцінювання навчальних досягнень 2.1.1.1. У закладі оприлюднюються критерії, правила та процедури оцінювання навчальних досягнень 2.1.1.1. Вивчення документації. Спостереження (навчальне заняття). Опитування (інтерв'ю із заступником керівника, анкетування батьків, здобувачів освіти, педагогічних працівників) 1. Форма вивчення документації (п.2.1.1.1). 2. Форма спостереження за навчальним заняттям (питання 2 п. 3). 3. Перелік питань для інтерв’ю із заступником керівника (п.18). 4. Анкета для батьків (п.6). 5. Анкета для учня/учениці (п.22). 6. Анкета для педагогічних працівників (п.9)
2.1.1.2. Частка здобувачів освіти, які в закладі освіти отримують інформацію про критерії, правила і процедури оцінювання навчальних досягнень 2.1.1.2. Опитування (анкетування здобувачів освіти) Анкета для учня/учениці (п. 24)
2.1.2. Система оцінювання в закладі освіти сприяє реалізації компетентнісного підходу до навчання 2.1.2.1. Частка педагогічних працівників, які застосовують систему оцінювання, спрямовану на реалізацію компетентнісного підходу 2.1.2.1. Спостереження (навчальне заняття) Форма спостереження за навчальним заняттям (п.3)
2.1.3. Здобувачі освіти вважають оцінювання результатів навчання справедливим і об’єктивним 2.1.3.1. Частка здобувачів освіти, які вважають оцінювання результатів їх навчання у закладі освіти справедливим і об’єктивним 2.1.3.1. Опитування (анкетування здобувачів освіти, батьків) 1. Анкета для учня/учениці (п.23) 2. Анкета для батьків (п. 5)
У цілому за вимогою 2.1:
Вимога 2.2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти
2.2.1. У закладі освіти здійснюється аналіз результатів навчання здобувачів освіти 2.2.1.1. У закладі освіти систематично проводяться моніторинги результатів навчання здобувачів освіти 2.2.1.1. Вивчення документації. Опитування (інтерв’ю із заступником керівника) 1.Форма вивчення документації (п.2.2.1.1). 2. Перелік питань для інтерв’ю із заступником керівника (п.19)
2.2.1.2. За результатами моніторингів здійснюється аналіз результатів навчання здобувачів освіти, приймаються рішення щодо їх коригування 2.2.1.2. Опитування (опитувальний аркуш керівника, інтерв’ю із заступником керівника) 1. Опитувальний аркуш керівника (п. п. 5.1, 5.2). 2. Перелік питань для інтерв’ю із заступником керівника (п.19)
2.2.2. У закладі освіти впроваджується система формувального оцінювання 2.2.2.1. Педагогічні працівники за допомогою оцінювання відстежують особистісний поступ здобувачів освіти, формують у них позитивну самооцінку, відзначають досягнення, підтримують бажання навчатися, запобігають побоюванням помилитися 2.2.2.1. Спостереження (навчальне заняття). Опитування (інтерв’ю із заступником керівника, анкетування здобувачів освіти, пед. працівників) 1. Форма спостереження за навчальним заняттям (питання 6 п.3). 2. Перелік питань для інтерв’ю із заступником керівника (п.20). 3. Анкета для учня/учениці (п.п. 26, 27). 4. Анкета для педагогічних працівників (п.п. 6, 7, 10)
У цілому за вимогою 2.2:
Вимога 2.3. Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання
2.3.1. Заклад освіти сприяє формуванню у здобувачів освіти відповідального ставлення до результатів навчання 2.3.1.1. Педагогічні працівників надають здобувачам освіти необхідну допомогу в навчальній діяльності 2.3.1.1. Опитування (анкетування здобувачів освіти, педагогічних працівників) 1.Анкета для учня/учениці (п. 21). 2.Анкета для педагогічних працівників (п. 6)
2.3.1.2. Частка здобувачів освіти, які відповідально ставляться до процесу навчання, оволодіння освітньою програмою 2.3.1.1. Опитування (анкетування здобувачів освіти) Анкета для учня/учениці (п.п. 28, 30)
2.3.2. Заклад освіти забезпечує самооцінювання та взаємооцінювання здобувачів освіти 2.3.2.1. Учителі в системі оцінювання навчальних досягнень використовують прийоми самооцінювання та взаємооцінювання здобувачів освіти 2.3.2.1. Спостереження (навчальне заняття). Опитування (інтерв’ю із заступником керівника, анкетування здобувачів освіти, педагогічних працівників) 1. Форма спостереження за навчальним заняттям (питання 7 п. 3). 2. Перелік питань для інтерв’ю із заступником керівника (п.21). 3. Анкета для учня/учениці (п.25). 4. Анкета для педагогічних працівників (п.7)
У цілому за вимогою 2.3:
Загалом за напрямом ІІ. Система оцінювання здобувачів освіти
Напрям 3. Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти
Вимога 3.1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти
3.1.1. Педагогічні працівники планують свою діяльність, аналізують її результативність 3.1.1.1. Частка вчителів, які використовують календарно-тематичне планування, що відповідає освітній програмі закладу освіти 3.1.1.1. Спостереження (навчальне заняття). Опитування (анкетування педагогічних працівників) 1.Форма спостереження за навчальним заняттям (п.10). 2.Анкета для педагогічних працівників (п.5)
3.1.2. Педагогічні працівники застосовують освітні технології, спрямовані на формування ключових компетентностей і наскрізних умінь здобувачів освіти 3.1.2.1. Частка педагогічних працівників, які використовують освітні технології, спрямовані на оволодіння здобувачами освіти ключовими компетентностями та наскрізними уміннями 3.1.2.1. Спостереження (навчальне заняття) Форма спостереження за навчальним заняттям (п. 1)
3.1.3. Педагогічні працівники беруть участь у формуванні та реалізації індивідуальних освітніх траєкторій для здобувачів освіти (за потреби) 3.1.3.1. Педагогічні працівники беруть участь у розробленні індивідуальних освітніх траєкторій, зокрема – складають завдання, перевіряють роботи, надають консультації, проводять оцінювання навчальних досягнень 3.1.3.1. Вивчення документації. Опитування (інтерв’ю із заступником керівника) 1.Форма вивчення документації (п.3.1.3.1). 2.Перелік питань для інтерв’ю із заступником керівника (п.2)
3.1.4. Педагогічні працівники створюють та/або використовують освітні ресурси (електронні презентації, відеоматеріали, методичні розробки, веб-сайти, блоги тощо) 3.1.4.1. Частка педагогічних працівників, які створюють та використовують власні освітні ресурси, мають публікації професійної тематики та оприлюднені методичні розробки 3.1.4.1. Опитування (анкетування педагогічних працівників) 1.Анкета для педагогічних працівників (п.13)
3.1.5. Педагогічні працівники сприяють формуванню суспільних цінностей у здобувачів освіти у процесі їх навчання, виховання та розвитку 3.1.5.1. Учителі, які використовують зміст предмету (курсу), інтегрованих змістових ліній для формування суспільних цінностей, виховання патріотизму 3.1.5.1. Спостереження (навчальне заняття) Форма спостереження за навчальним заняттям (питання 1 п. 4)
3.1.6. Педагогічні працівники використовують інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі 3.1.6.1. Частка педагогічних працівників, які застосовують інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі 3.1.6.1. Спостереження (навчальне заняття) Форма спостереження за навчальним заняттям (п.п.5, 11)
У цілому за вимогою 3.1:
Вимога 3.2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників
3.2.1.Педагогічні працівники сприяють формуванню, забезпечують власний професійний розвиток і підвищення кваліфікації, у тому числі щодо методик роботи з дітьми з особливими освітніми потребами 3.2.1.1. Частка педагогічних працівників закладу освіти, які обирають різні види, форми і напрямки підвищення рівня своєї професійної майстерності 3.2.1.1. Вивчення документації. Опитування (анкетування педагогічних працівників) 1.Форма вивчення документації (п.3.2.1.1). 2. Анкета для педагогічних працівників (п.п.1,2)
3.2.2. Педагогічні працівники здійснюють інноваційну освітню діяльність, беруть участь у освітніх проектах, залучаються до роботи як освітні експерти 3.2.2.1. Педагогічні працівники беруть участь в інноваційній роботі (розроблення/адаптація, впровадження освітніх технологій, експериментальна робота), ініціюють та/або реалізують освітні проекти 3.2.2.1. Вивчення документації. Опитування (інтерв’ю із заступником керівника) 1.Форма вивчення документації (п.3.2.2.1). 2.Перелік питань для інтерв’ю із заступником керівника (п.11)
3.2.2.2. Педагогічні працівники здійснюють експертну діяльність 3.2.2.2. Вивчення документації. Опитування (інтерв’ю із заступником керівника) Перелік питань для інтерв’ю із заступником керівника (п.13)
У цілому за вимогою 3.2:
Вимога 3.3. Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти
3.3.1. Педагогічні працівники діють на засадах педагогіки партнерства 3.3.1.1. Частка здобувачів освіти, які вважають, що їх думка має значення (вислуховується, враховується) в освітньому процесі 3.3.1.1.Опитування (анкетування здобувачів освіти) Анкета для учня/учениці (п. 29)
3.3.1.2. Частка педагогічних працівників, які використовують форми роботи, спрямовані на формування партнерських взаємин зі здобувачами освіти із застосуванням особистісно орієнтованого підходу 3.3.1.2. Спостереження (навчальне заняття) Форма спостереження за навчальним заняттям (питання 1 п. 6)
3.3.2. Педагогічні працівники співпрацюють з батьками здобувачів освіти з запитань організації освітнього процесу, забезпечують постійний зворотній зв’язок 3.3.2.1. У закладі освіти налагоджена конструктивна комунікація педагогічних працівників із батьками здобувачів освіти в різних формах 3.3.2.1. Вивчення документації. Опитування (анкетування батьків, педагогічних працівників) 1. Форма вивчення документації (п.3.3.2.1). 2. Анкета для батьків (п.п. 7. 17). 3. Анкета для педагогічних працівників (п.14)
3.3.3 У закладі освіти існує практика педагогічного наставництва, взаємонавчання та інших форм професійної співпраці 3.3.3.1. Педагогічні працівники надають методичну підтримку колегам, обмінюються досвідом (консультації, навчальні семінари, майстер-класи, конференції, взаємовідвідування занять, наставництво, публікації) 3.3.3.1. Вивчення документації. Опитування (інтерв’ю із заступником керівника, анкетування педагогічних працівників) 1. Форма вивчення документації (п.3.3.3.1). 2. Перелік питань для інтерв’ю із заступником керівника (п.п.15, 16). 3. Анкета для педагогічних працівників (п.п. 7, 17)
У цілому за вимогою 3.3:
Вимога 3.4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності
3.4.1. Педагогічні працівники під час провадження педагогічної та наукової (творчої) діяльності дотримуються академічної доброчесності 3.4.1.1. Педагогічні працівники діють на засадах академічної доброчесності 3.4.1.1.Спостереження (навчальне заняття). Опитування). (анкетування педагогічних працівників) 1.Форма спостереження за навчальним заняттям (питання 4 п. 6). 2. Анкета для педагогічних працівників (п.12)
3.4.2. Педагогічні працівники сприяють дотриманню академічної доброчесності здобувачами освіти 3.4.2.1. Частка педагогічних працівників, які інформують здобувачів освіти про правила дотримання академічної доброчесності 3.4.2.1. Спостереження (навчальне заняття). Опитування (анкетування педагогічних працівників, здобувачів освіти) 1.Форма спостереження за навчальним заняттям (питання 5 п.7). 2.Анкета для педагогічних працівників (п.11). 3. Анкета для учня/учениці (п. 31)
У цілому за вимогою 3.4:
Загалом за напрямом ІІІ. Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти
Напрям 4. Управлінські процеси закладу освіти
Вимога 4.1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань
4.1.1. У закладі освіти затверджено стратегію його розвитку, спрямовану на підвищення якості освітньої діяльності 4.1.1.1. Стратегія розвитку закладу освіти відповідає особливостям і умовам його діяльності (тип закладу, мова навчання, територія обслуговування, формування контингенту здобувачів освіти, обсяг та джерела фінансування) 4.1.1.1. Вивчення документації Опитування (інтерв’ю з керівником) 1.Форма вивчення документації (п.4.1.1.1). 2.Перелік питань для інтерв’ю з керівником (п.12)
4.1.2. У закладі освіти річне планування та відстеження його результативності здійснюються відповідно до стратегії його розвитку та з урахуванням освітньої програм 4.1.2.1. Річний план роботи закладу освіти реалізує стратегію його розвитку 4.1.2.1. Вивчення документації Опитування (інтерв’ю з керівником) 1.Форма вивчення документації (п.4.1.2.1). 2. Перелік питань для інтерв’ю з керівником (п.13)
4.1.2.2. Учасники освітнього процесу залучаються до розроблення річного плану роботи закладу освіти 4.1.2.2. Опитування (інтерв’ю з представником учнівського самоврядування, анкетування педагогічних працівників) 1. Перелік питань для інтерв’ю з представником учнівського самоврядування (п.2). 2. Анкета для педагогічних працівників (п. 24)
4.1.2.3. Керівник та органи управління закладу освіти аналізують реалізацію річного плану роботи та у разі потреби коригують його Вивчення документації, опитування (інтерв’ю з керівником закладу) 1.Форма вивчення документації (п.4.1.2.3.). 2.Перелік питань для інтерв’ю з керівником (п.13)
4.1.2.4. Діяльність педагогічної ради закладу освіти спрямовується на реалізацію річного плану роботи і стратегії розвитку закладу 4.1.2.4.Вивчення документації. Опитування (інтерв’ю із заступником керівника, анкетування педагогічних працівників) 1. Форма вивчення документації (п.4.1.2.4). 2. Перелік питань для інтерв’ю із заступником керівника (п.7). 3. Анкета для педагогічних працівників (п.25)
4.1.3. У закладі освіти здійснюється самооцінювання якості освітньої діяльності на основі стратегії (політики) і процедур забезпечення якості освіти 4.1.3.1. Заклад освіти розробляє та оприлюднює документ, що визначає стратегію (політику) і процедури забезпечення якості освіти 4.1.3.1. Вивчення документації. Опитування (інтерв’ю з керівником, із заступником керівника) 1. Форма вивчення документації (п.4.1.3.1). 2.Перелік питань для інтерв’ю з керівником (п.14). 3. Перелік питань для інтерв’ю із заступником керівника (п.14)
4.1.3.2. У закладі освіти здійснюється періодичне (не рідше одного разу на рік) самооцінювання якості освітньої діяльності відповідно до розроблених або адаптованих у закладі процедур 4.1.3.2. Вивчення документації Форма вивчення документації (п.4.1.3.2)
4.1.3.3. Учасники освітнього процесу залучаються до самооцінювання якості освітньої діяльності 4.1.3.3.Вивчення документації Опитування (інтерв’ю з керівником) 1.Форми вивчення документації (п.4.1.3.3.). 2. Перелік питань для інтерв’ю з керівником (п.14)
4.1.4. Керівництво закладу освіти планує та здійснює заходи щодо утримання у належному стані будівель, приміщень, обладнання 4.1.4.1. Керівництво закладу вживає заходів для створення належних умов діяльності закладу ( зокрема, вивчає стан матеріально-технічної бази, планує її розвиток, звертається із відповідними клопотаннями до засновника, здійснює проектну діяльність) 4.1.4.1. Вивчення документації. Опитування (опитувальний аркуш керівника, інтерв’ю з керівником) 1.Форма вивчення документації (п.4.1.4.1). 2.Опитувальний аркуш керівника (п. 4.2). 3. Перелік питань для інтерв’ю з керівником (п.18)
У цілому за вимогою 4.1:
Вимога 4.2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм
4.2.1. Керівництво закладу освіти сприяє створенню психологічно комфортного середовища, яке забезпечує конструктивну взаємодію здобувачів освіти, їх батьків, педагогічних та інших працівників закладу освіти та взаємну довіру 4.2.1.1 Частка учасників освітнього процесу, які задоволені загальним психологічним кліматом у закладі освіти і діями керівництва щодо формування відносин довіри та конструктивної співпраці між ними 4.2.1.1. Опитування (інтерв’ю з практичним психологом/ соціальним педагогом), анкетування педагогічних працівників батьків, здобувачів освіти) 1. Перелік питань для інтерв’ю з практичним психологом/соціальним педагогом (п. 11). 2. Анкета для педагогічних працівників (питання 2, 5 п.18). 3. Анкета для батьків (п. 2). 4. Анкета для учня/учениці (п.п. 1,2)
4.2.1.2. У закладі освіти забезпечується доступ учасників освітнього процесу, представників місцевої громади до спілкування із керівництвом (особистий прийом, звернення, використання сучасних засобів комунікації) 4.2.1.2. Вивчення документації. Опитування (інтерв'ю з керівником, заступником керівника, анкетування батьків, здобувачів освіти, педагогічних працівників) 1. Форма вивчення документації (п.4.2.1.2). 2.Перелік питань для інтерв’ю з керівником (п.21). 3.Перелік питань для інтерв’ю із заступником керівника (п.22). 4. Анкета для батьків (п.4). 5. Анкета для учня/учениці (п.15). 6.Анкета для педагогічних працівників (питання 1 п.18)
4.2.1.3. Керівництво закладу вчасно розглядає звернення учасників освітнього процесу та вживає відповідних заходів реагування 4.2.1.3. Вивчення документації. Опитування (інтерв’ю з керівником, анкетування батьків, здобувачів освіти, педагогічних працівників) 1. Форма вивчення документації (п.4.2.1.3). 2. Перелік питань для інтерв’ю з керівником (п.19). 3. Анкета для батьків (п.19). 4. Анкета для учня/учениці (п. 9, 14,16). 5.Анкета для педагогічних працівників (питання 2 п.18, п. 9)
4.2.2. Заклад освіти оприлюднює інформацію про свою діяльність на відкритих загальнодоступних ресурсах 4.2.2.1. Заклад освіти забезпечує змістовне наповнення та вчасне оновлення інформаційних ресурсів закладу (інформаційні стенди, сайт закладу освіти/інформація на сайті засновника, сторінки у соціальних мережах) 4.2.2.1. Спостереження (освітнє середовище). Опитування (інтерв'ю з керівником, анкетування батьків) 1. Форма спостереження за освітнім середовищем (питання 1, 2 п.4.2.2.1). 2. Перелік питань для інтерв’ю з керівником (п 22). 3. Анкета для батьків (п.17)
У цілому за вимогою 4.2:
Вимога 4.3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників
4.3.1. Керівник закладу освіти формує штат закладу, залучаючи кваліфікованих педагогічних та інших працівників відповідно до штатного розпису та освітньої програми 4.3.1.1. У закладі освіти укомплектовано кадровий склад (наявність/відсутність вакансій) 4.3.1.1. Вивчення документації. Опитування (інтерв’ю з керівником) 1. Форма вивчення документації (п.4.3.1.1). 2. Перелік питань для інтерв’ю з керівником (п.15)
4.3.1.2. Частка педагогічних працівників закладу освіти, які працюють за фахом 4.3.1.2. Вивчення документації Форма вивчення документації (п.4.3.1.2)
4.3.2. Керівництво закладу освіти за допомогою системи матеріального та морального заохочення мотивує педагогічних працівників до підвищення якості освітньої діяльності, саморозвитку, здійснення інноваційної освітньої діяльності 4.3.2.1. Керівництво закладу освіти застосовує заходи матеріального та морального заохочення до педагогічних працівників з метою підвищення якості освітньої діяльності 4.3.2.1. Опитування керівника, інтерв’ю з керівником) Перелік питань для інтерв’ю з керівником (п.16)
4.3.3. Керівництво закладу освіти сприяє підвищенню кваліфікації педагогічних працівників 4.3.3.1. Керівництво закладу створює умови для постійного підвищення кваліфікації, чергової та позачергової атестації, добровільної сертифікації педагогічних працівників 4.3.3.1. Вивчення документації. Опитування (інтерв’ю з керівником, із заступником керівника) 1.Форма вивчення документації (п.4.3.3.1). 2.Перелік питань для інтерв’ю з керівником (п.17). 3. Перелік питань для інтерв’ю із заступником керівника (п.10)
4.3.3.2. Частка педагогічних працівників, які вважають, що керівництво закладу сприяє їхньому професійному розвиткові 4.3.3.2. Опитування (анкетування педагогічних працівників) Анкета для педагогічних працівників (п. п.3, 4)
У цілому за вимогою 4.3:
4.4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою
4.4.1. У закладі освіти створюються умови для реалізації прав і обов’язків учасників освітнього процесу 4.4.1.1. Частка учасників освітнього процесу, які вважають, що їхні права в закладі освіти не порушуються 4.4.1.1. Опитування (анкетування батьків, здобувачів освіти, педагогічних працівників) 1. Анкета для батьків (п.18, 19). 2. Анкета для учня/учениці (п. 18). 3.Анкета для педагогічних працівників (запитання7 п.18)
4.4.2. Управлінські рішення приймаються з урахуванням пропозицій учасників освітнього процесу 4.4.2.1. Частка учасників освітнього процесу, які вважають, що їхні пропозиції враховуються під час прийняття управлінських рішень 4.4.2.1. Опитування (анкетування батьків, здобувачів освіти, педагогічних працівників) 1. Анкета для батьків (п.19). 2. Анкета для учня/учениці освіти (п.33). 3.Анкета для педагогічних працівників (питання 3 п.18)
4.4.3. Керівництво закладу освіти створює умови для розвитку громадського самоврядування 4.4.3.1. Керівництво сприяє участі громадського самоврядування у вирішенні запитань щодо діяльності закладу освіти 4.4.3.1. Опитування (інтерв’ю з керівником, представником учнівського самоврядування) 1. Перелік питань для інтерв’ю з керівником (п.20). 2. Перелік питань для інтерв’ю з представником учнівського самоврядування (п.п. 1-3, 5-9)
4.4.4. Керівництво закладу освіти сприяє виявленню громадської активності та ініціативи учасників освітнього процесу, їх участі в житті місцевої громади 4.4.4.1. Керівництво закладу підтримує освітні та громадські ініціативи учасників освітнього процесу, які спрямовані на сталий розвиток закладу та участь у житті місцевої громади (культурні, спортивні, екологічні проекти, заходи) 4.4.4.1. Вивчення документації. Опитування (інтерв’ю з представником учнівського самоврядування, анкетування, здобувачів освіти, педагогічних працівників) 1. Форма вивчення документації (п.4.4.4.1). 2. Перелік питань для інтерв’ю з представником учнівського самоврядування (п.8). 4. Анкета для учня/учениці (п.п. 34 - 36). 5. Анкета для педагогічних працівників (питання 8, п.18)
4.4.5. Режим роботи закладу освіти та розклад занять враховують вікові особливості здобувачів освіти, відповідають їх освітнім потребам 4.4.5.1. Режим роботи закладу освіти враховує потреби учасників освітнього процесу, особливості діяльності закладу 4.4.5.1. Вивчення документації. Опитування (анкетування батьків) 1. Форма вивчення документації (п.4.4.5.1). 2 Анкета для батьків (п.8)
4.4.5.2. Розклад навчальних занять забезпечує рівномірне навчальне навантаження відповідно до вікових особливостей здобувачів освіти 4.4.5.2. Вивчення документації. Опитування (інтерв’ю із заступником керівника, представником учнівського самоврядування, анкетування здобувачів освіти) 1.Форма вивчення документації (п.4.4.5.2). 2.Перелік питань для інтерв’ю із заступником керівника (п.1). 3. Перелік питань для інтерв’ю з представником учнівського самоврядування (п. 4). 3. Анкета для учня/учениці (п.3, 4)
4.4.5.3. Розклад навчальних занять у закладі освіти сформований відповідно до освітньої програми 4.4.5.3. Вивчення документації. Опитування (інтерв’ю із заступником керівника) 1. Форма вивчення документації (п.4.4.5.3). 2.Перелік питань для інтерв’ю із заступником керівника (п.1)
4.4.6. У закладі освіти створюються умови для реалізації індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів освіти 4.4.6.1. Створені керівництвом закладу освіти умови сприяють реалізації індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів освіти 4.4.6.1. Вивчення документації Форма вивчення документації (п.4.4.6.1)
У цілому за вимогою 4.4:
Вимога 4.5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності
4.5.1. Заклад освіти впроваджує політику академічної доброчесності 4.5.1.1. Керівництво закладу освіти забезпечує реалізацію заходів щодо формування академічної доброчесності та протидії фактам її порушення 4.5.1.1.Вивчення документації. Опитування (опитувальний аркуш керівника, інтерв’ю із заступником керівника, представником учнівського самоврядування) 1. Форма вивчення документації (п. 4.5.1.1). 2. Опитувальний аркуш (п.3.10). 3. Перелік питань для інтерв’ю із заступником керівника (п.12). 4. Перелік питань для інтерв’ю з представником учнівського самоврядування (п. 9)
4.5.1.2. Частка здобувачів освіти та педагогічних працівників, які поінформовані щодо дотримання академічної доброчесності 4.5.1.2. Опитування (анкетування здобувачів освіти, педагогічних працівників) 1. Анкета для учня/учениці (п.31). 2. Анкета для педагогічних працівників (п.12)
4.5.2. Керівництво закладу освіти сприяє формуванню в учасників освітнього процесу негативного ставлення до корупції 4.5.2.1. Керівництво закладу освіти забезпечує проведення освітніх та інформаційних заходів, спрямованих на формування в учасників освітнього процесу негативного ставлення до корупції 4.5.2.1. Опитування (анкетування здобувачів освіти, педагогічних працівників) 1. Анкета для учня/учениці (п.37). 2.Анкета для педагогічних працівників (п.28)
У цілому за вимогою 4.5:
Загалом за напрямом ІV. Управлінські процеси закладу освіти
Кiлькiсть переглядiв: 357

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.